דירה היכולה לשמש כדירת נ״ר

דירה היכולה לשמש כדירת נ״ר-נכים המרותקים לכסא גלגלים ואינם סיעודיים וזכאים לדירה בשיכון הציבורי זכאים לדירות ממשרד הבינוי והשיכון הרוכש דירות בישובים בהם יש מחסור בדירות.

 • הדירות נרכשות לצורך אכלוס הזכאים ונקראות דירות נכסי רכישה (נ״ר) יש מאמר ולאחר רכישתן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
 • לאחר אישור הזכאות, לזכאים ישנה תקופה של 120 יום בהם עליהם למצוא את הדירה המתאימה להם ושהם מעוניינים שמשרד השיכון ירכוש עבורם, במהלך התקופה עליהם גם להגיש הצעה לרכישתה.
 • הזכאים אחראים אך ורק לאיתור הדירה, משרד השיכון אחראי לבדיקתה ורכישתה.

דירות היכולות לשמש כדירת נ״ר

 • דירות מיד שנייה וגם דירות חדשות.
 • מועד פינוי הדירה וקבלת החזקה בה יהיה עד תשעה חודשים מחוזה הרכישה.
 • הידרה תהיה בקומת קרקע או בבניין עם מעלית בעל גישה נוחה לכסא גלגלים עד הכניסה לבניין וכמו כן אפשרות לרמפה או פתרון אחר.
 • דירה הבנויה על קרקע המנוהלת על ידי מנהל מקרקעי ישראל יהיו בהיוון מלא.
 • במקרה בו הקרקע מהוונת בשיעור הנמוך מ91%, יתחייב המוכר להוון את הקרקע באופן מלא כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
 • היוון הנו תשלום חד פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה ולרבית נכיון. מועצת ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין.
 • רכישת הזכויות ורישום הזכויות בדירה יהיו בגדר ״בעלות״ או ״חכירה לדורות״.
 • בדירות בהן נדרש תיקון רישום בית משותף בגין תוספות או שינויים שנעשו כחוק, תיקון הרישום ייעשה ע״י המוכר ועל חשבונו כתנאי לרכישת הדירה.
 • לא יהיה ניתן לרכוש דירה אשר חוק הגנת הדייר או זכויות אחרות חלים עליה.
 • דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על ידי חברת ניהול ותשלום וועד הבית עולה על 200 ש״ח לא תוכל להירכש.

דירה מעובד משרד הבינוי והשיכון ו/או עובד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי והשיכון לא תוכל להירכש.

תקרת מחירי דירות נ״ר

 • רכישת הדירה מתבצעת בהתאם לטבלת תקרת מחירי דירות נ״ר. הטבלה מתעדכנת על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • במקרה של דירה חדשה, המחיר כולל את סך כל העלויות, כולל ערבות הקבלן, שכ״ט לעו״ד, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכו׳.
 •  מחיר של דירה מיד שניה יכלול את עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש״ח.
 • ביישוב שאינו ישוב המגורים של הזכאי תקרת המחיר תהיה בהתאם לישוב המגורים הנוכחי או החדש – הנמוך מבניהם.
 • תקרת המחיר לזכאי נ״ר עם עובד זר בדירתם תהיה לפי הטבלה בתוספת נפש אחת.

תפריט נגישות