הטיפול בתביעה

הטיפול בתביעה-למטרת טיפול בתביעה, ייבחנו גם נתונים הקיימים בביטוח הלאומי בעניין מגישי תביעה עבור גמלת ניידות, קצבת נכות כללית או קצבת שירותים מיוחדים.

(אין בידי המוסד פרוטוקולים מועדות רפואיות, אשר בוצעו בעבור מס הכנסה).

הביטוח הלאומי מבצע פניות, במידת הצורך, על מנת לקבל מסמכים רפואיים מעודכנים ונוספים. בנוסף, קיימת אפשרות להזמנה עבור בדיקה בוועדה רפואית, על-פי החלטת רופא מוסמך.

טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) (תיקון), התשע"א-2022

 

  • שם התקנות המוצעות

תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) (תיקון), התשע"א-2022

 

  • מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן

מטרת התקנות היא להגדיל את התשלום לטובת הארגון היציג (ארגון נכי תאונות עבודה) בכ-30% על ידי הגדלת הניכוי מקצבאותיהם של נפגעי עבודה.

סעיף 148 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 קובע את סמכותו של הביטוח הלאומי לנכות מקצבאותיהם של נפגעי עבודה סכומים לטובת הארגון היציג, וזאת בהתאם לסכומים אותם קבע השר.

ואכן, במסגרת תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו – 1986 קבע השר סכומים לטובת דמי חברות, תשלום לקרן לעזרה הדדית ולטובת ביטוח חיים הדדי של הארגון.

סכומם המשוערך של הניכויים האמורים הינו כ 6.5 ₪ לטובת דמי חבר, כ 3.5 ₪ לטובת קרן לעזרה הדדית וכ- 48 ₪ לטובת ביטוח חיים הדדי (יש לציין כי המדובר בתשלומים וולונטריים של נכה רשאי להורות על הפסקת ניכויים).

במסגרת התיקון יוגדל התשלום לטובת ארגון הנכים בכ 30%, לכ 13 ₪ בחודש.

  • להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:

טיוטת תקנות מטעם המוסד לביטוח לאומי:

טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) (תיקון),

התשפ"ב – 2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 148(ב) ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995[1], ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה :

 

בתקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו – 1986[2]  בפסקה (ב) :

 

(א)   בסעיף קטן  (1), במקום "50 אגורות" יבוא "10 ₪"

(ב)   בסעיף קטן (2), במקום "25 אגורות" יבא "3 ₪"

 

1.

תיקון תקנה 1

תחילתה של תקנה 1 לתקנות אלה ביום פרסומם (להלן – יום התחילה) והיא תחול על ניכוי מקצבה המשתלמת בעד התקופה שמהאחד בחודש מתום תשעים ימים מיום התחילה ואילך.

2.

תחילה ותחולה

 

 

 

 

 

 

___ ב________ התשפ"ב (___ ב________ 2022)

[תאריך עברי] ([תאריך לועזי])

(חמ _____-3)

 

                                                                                           _________________________

שר הרווחה והביטחון החברתי

דברי הסבר

סעיף 148 (א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)  התשנ"ה – 1995  (להלן – החוק) קובע כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבה של נכה עבודה ניכויים חודשיים עבור דמי חברות לארגון הנכים, תשלומים לקרן לעזרה הדדית ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר ארגון הנכים.

כן נקבע במסגרת סעיף 148(ב) לחוק כי שר הרווחה והביטחון החברתי (להלן – השר), באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע את הסכום המרבי המותר לניכוי בגין המטרה האמורה, מדי חודש.

 

לפיכך, ובעקבות בקשת הארגון היציג של נפגעי עבודה, מוצע להגדיל את התשלומים לארגון היציג מ 10 ₪ (בערכת המשוערך היום) ל 13 ₪.

תחילתו של התיקון תהא ב 1 בחודש שבתום 90 ימים מיום פרסומו, כך שכל נכה עבודה שיבחר שלא לשלם את התשלום האמור יוכל להודיע לביטוח הלאומי על רצונו.

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210

[2]  פורסם בק"ת 4913,  התשמ"ו, עמ' 628

הליך הגשת תביעה לאנשים שחלו במחלת פוליו בחו"ל

מי שחלו בחו"ל במחלת הפוליו, נדרשים להגשת תביעה לביטוח לאומי בהתאמה לכללים, שפורטו לעיל ובהתאם לפירוט בסעיף "מי שחלה בחו"ל במחלת פוליו".

תפריט נגישות