הלוואה לרכישת אביזרים או אביזרים מיוחדים ברכב והתקנתם

הלוואה לרכישת אביזרים או אביזרים מיוחדים ברכב והתקנתם

תנאי הזכאות

מוגבל בניידות שמקבל קצבת ניידות, הינו זכאי להלוואה מיוחדת לצורך רכישת אביזרים, במידה והוא עונה על התנאים העיקריים שלהלן:
1. ועדה רפואית לעררים או ועדה רפואית קבעה כי הינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

2. קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כי הרכב המתאים לו הינו רכב בו נדרשים אביזרים, ואף קבע את פירוט האביזרים להם הינו זקוק לצורכי הסעה ברכב או נהיגה.

3. הוא לא זכאי לפי חוק כלשהו או לפי הסדר אחר לקבלת אביזרים מסוג האביזרים המיוחדים או למענק עבור רכישת אביזרים והתקנתם ברכב, ובמידה והינו זכאי – בחר לקבל הלוואה במסגרת של הסכם הניידות.

4. הוא עצמו או מורשה הנהיגה שלו או האפוטרופוס שלו חתמו והתחייבו במסגרת כתב התחייבות, בין היתר, לבטח את האביזרים לפי ערכם המלא, בהתאם ליום בו הותקנו ברכב, כל עוד מחזיק המוגבל בניידות ברכב.

5. מי שהינו בעל רישיון נהיגה בתוקף, אשר הורשה באמצעות המוסד לביטוח לאומי לנהוג ברכב של המוגבל בניידות, והינו מטפל או קרוב משפחה שגר בבניין של המוגבל בניידות או בבניין סמוך, אשר המרחק בין בית המוגבל בניידות לבינו לא עולה על 500 מטר ויותר, במידה ואלו הבניינים הקרובים ביותר זה לזה בתחום אותו יישוב.

6. רכב אליו ניתן להיכנס בישיבה בכיסא גלגלים או שניתן לנהוג בו תוך כדי ישיבה בכיסא גלגלים.

הלוואה לרכישת אביזרים או אביזרים מיוחדים ברכב והתקנתם

שיעורי ההלוואה

סכום ההלוואה הינו בשיעור של 95% מערכם של האביזרים, שאושרו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ואשר הותקנו ברכב, והינו מבוסס על מחירון אביזרים שנערך ע"י המוסד, ונקבע בו המחיר הממוצע לכל אביזר. הסיוע ניתן למי שנוהג בעצמו וכן למי שהאחר נוהג בעבורו, בין אם מדובר בסיוע ראשוני ובין אם בסיוע חוזר. בכל מקרה, ניתן הסיוע רק בעבור אביזרים חדשים. בתום חמש שנים תהפוך ההלוואה תהפוך, אלא אם ידרוש המוסד להחזירה קודם לכן.

ביצוע תשלום

ביצוע תשלום הסיוע מחולק לשלבים, כאשר התשלום הסופי הינו מותנה במפורט להלן:

א. בדיקת רכב לאחר אבזור בְּמכון מאושר מטעם משרד התחבורה.

ב. רישום ברישיון הרכב של האביזרים שהותקנו ברכב.

ג. עבור הנוהג בעצמו – בדיקת הרכב לאחר האבזור במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכן קבלת אישור מהמכון, על התקנה הולמת של האביזרים ושימוש המוגבל בניידות כנדרש.

סיוע חוזר

באפשרות העונה על כל תנאי הזכאות למתן הלוואה להגיש בקשה להלוואה נוספת עבור רכישת אביזרים, אחת לכל 5 שנים. בנסיבות מיוחדות קיימת אפשרות לשקול מתן הלוואה לרכישת מיוחדים או לרכישת אביזרים ברכב בטרם חלפו 5 שנים.

המוגבל בניידות אשר קיבל הלוואה מיוחדת לרכישת אביזרים, זכאי יהיה להלוואה עומדת להחלפת הרכב שלו (אנקור) בתום 60 חודשים מן המועד בו התקבלה ההלוואה העומדת, שניתנה לצורך רכישת הרכב בו הותקנו האביזרים.

טיפ בעניין הלוואה לרכישה ולהתקנה ברכב בו נדרשים אביזרים מיוחדים

מוגבל בניידות אשר מקבל סיוע במימון אביזרים מתחייב לערוך ביטוח, עבור ערכם המלא של האביזרים בהתאם ליום הרכישה, ועליו לשעבד את פוליסת הביטוח לטובת המוסד לביטוח לאומי.
קצבת הניידות, שתשולם עבור רכב לאביזרים מיוחדים, כוללת בנוסף מרכיב עבור ביטוח מקיף במלוא ערכם של האביזרים – נכון ליום ההתקנה.

תפריט נגישות