השכר הממוצע

השכר הממוצע במשק במדינת ישראל הוא הממוצע של שכר הברוטו והוא מהווה מדד לשינויים בגובה השכר במשק ובסיס לתשלומי קצבאות וגמלאות שונות.

השכר הממוצע מחושב על ידי ביטוח לאומי בתחילת כל שנה אזרחית בראשון לינואר. החישוב נעשה על ממוצע של מדדי השכר הממוצעים למשרת שכיר ובנוסף במועד תשלום תוספת יוקר. עד שנת 2005 מדד השכר הממוצע שימש את הביטוח הלאומי לקביעת גובה הקצבאות וגובה דמי הביטוח. אך החל משנת 2006 מרבית הסכומים שבחוק ביטוח לאומי מוצמדים למדד המחירים לצרכן ולא לשכר הממוצע.

שכר המינימום ותקרת משכורת הזכאי לפנסיה ממשיכים להתעדכן לפי מדד השכר הממוצע במשק.

חישוב השכר הממוצע – ביטוח לאומי

השכר הממוצע במשק על ידי ביטוח לאומי לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וזאת לפי החישוב הנ״ל:

  • הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם לעדכון.
  • תוספת לממוצע השכר בשיעור הפיצוי שניתן בתקופה שמתום שלושת החודשים ששימשו בסיס לחישוב ממוצע השכר ועד ליום העדכון.

השכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי  (משמש לעדכון שכר הבכירים ושכר המינימום) עומד בחודש ינואר 2014 על סך 8,955 וזאת לעומת 8,724 ש״ח בינואר לשנת 2013. שכר זה מתבסס לפי ממוצע השכר החודשי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2013.

השכר הממוצע לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי )המשמש לבסיסי הכנסה בגבייה ובסיס למבחני הכנסות( עומד בחודש ינואר 2014 על סך 9,089 ש״ח )לעומת8,828 ש״ח בינואר 2013(. שכר זה מתבסס על נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה שבין אוגוסט לאוקטובר 2013 בסכום ממוצע של 8,955 ש"ח.

שכר ממוצע מול שכר ממוצע במשק

ישנם הבדלים משמעותיים בין שני מדדים אלה:

  •  מדד השכר הממוצע מתואר במאמר זה.
  • מדד השכר הממוצע במשק הנו מדד המפורסם בדרך כלל על ידי הממשלה ובנק ישראל. הוא ממוצע של שלושת החודשים האחרונים שלגביהם פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד השכר הממוצע למשרת שכיר. החישוב נעשה מטעמי נוחות בדרך זו, התוספות השונות זניחות ולרוב אינן משפיעות על איכות התוצאות.

תפריט נגישות