זכאות לקבלת תו חנייה לנכה

זכאות לקבלת תו חנייה לנכה

זכאי לתו חנייה לנכה מי שהוא אחד מאלה:

       נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

       נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

       נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

לשם קבלת פטור מאגרת הרישוי ותו חנייה לנכה, ניתן לפנות בכתב למשרד התחבורה ת"ד 72 חולון 58100, ולצרף רישיון נהיגה ורישיון רכב וכן צילום פרוטוקול רפואי.

במשרד התחבורה יחליטו אם אתה זכאי לקבל פטור מאגרת רישוי ותו חנייה לנכה.

תהליך קבלת תו נכה 

 ניתן לקבל תו חניה לנכים מבלי להגיע למשרד הרישוי, על ידי פנייה בכתב בדואר.

זכאות לקבלת תו חנייה לנכה

לבקשת תעודת נכה עליכם לצרף: 

 • טופס בקשה לתו נכה
 • מכתב החתום על ידי הנכה ובו מספרי הרכב המבוקשים (ישנה אפשרות לעד שניים)
 • צילום תעודת זהות (ת.ז.) וספח תעודת הזהות
 • צילום פרוטוקול רפואי או אישור ממשרד הבריאות: מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על יכולת התנועה או העתק מפרוטוקול הועדה הרפואית (למי שבעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה).
 • צילום רישיונות רכב
  • במידה ובעל הרכב הוא האישה / הבעל / הילדים, יש לצרף ת.ז וספח של בעל הרכב להוכחת קרבה משפחתית.
   במידה ובעל הרכב הוא אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס החתום ע"י בית המשפט.
  • במידה והרכב רשום על מי שאינו בעל קרבה משפחתית (חתן/ גיס/ בן זוג לחיים) יש לצרף תצהירים חתומים על ידי עו"ד שבעל התג משתמש ברכב.
  • במידה והרכב רשום על שם מעסיק הנכה, יש לצרף אישור ממקום העבודה על כך שהרכב לרשות ובשימוש הנכה. אם מדובר ברכב מחברת ליסינג, יש לצרף לאישור הסכם חכירה עם הנכה הכולל: לוגו חברת הליסינג, חותמת החברה, מספר הרכב, שם ומספר זהות של הנכה.
  • במידה ומדובר במונית, יש לצרף הסכם שכירות חתום על ידי עו"ד.
  • הנכה אינו חייב להחזיק רישיון נהיגה; מסיע הנכה יכול לקבל תג חניה משלו
  • הנכה לא חייב להיות בעל הרכב (בעלים רשומים) – מסיע הרכב עבור הנכה זכאי להיות הבעלים

תפריט נגישות