חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הגדרה: "אדם עם מוגבלות"- אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

אחד מעקרונות היסוד בחוק זה הינו שלאנשים עם מוגבלויות ישנה זכאות ככל האדם וזכויות אלה מושתתות על ההכרה בעקרון השיוויון, בערך האדם ובעקרון כבוד הבריות.

 

מטרת החוק הינה להגן על כבודו וחירותו של האדם עם המוגבלות בכל תחומי החיים ולאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות, בפרטיות ובכבוד.

חוק זה בא לאפשר לאדם עם מוגבלות להיות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו בהתאם לדרישותיו ולרצונותיו בכפוף להוראות הדין המתקיימות במדינה.

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עקרון יסוד

חשוב לדעת כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

מטרה

מטרת חוק זה נועדה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכמו כן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

 העדפה מתקנת

אין רואים כהפליה פסולה פעולה שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של אנשים עם מוגבלות או שנועדה לקדם את השוויון של אנשים עם מוגבלות.

הזכות לקבל החלטות

זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו, והכול בהתאם להוראות כל דין

עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים

מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו  –

(1)      תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;

(2)      במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין כאמור בחוק זה;

(3)      לגבי זכויות ושירותים הניתנים על ידי גוף ציבורי – באיכות נאותה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו של האדם, והכול במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות הגוף הציבורי.

 קביעת זכאות

בדיקה או בירור שמטרתם לקבוע זכאותו של אדם לזכויות או לשירותים מחמת מוגבלותו, ייערכו תוך התחשבות מרבית במהלך חייו התקין.

תפריט נגישות