מהם תנאי הזכאות?

נכה או עקרת בית נכה

  1. נכות רפואית – מוגדרת כמצב בו קבע רופא מטעמו של הביטוח הלאומי למבוטח: נכות רפואית בגובה של 60% מינימום או בגובה של 40% מינימום, במקרים בהם נקבעה לאחד הליקויים נכות רפואית בגובה של 25% מינימום.
  2. עבור עקרת בית נכה – רופא מטעמו של הביטוח הלאומי קבע עבורה נכות רפואית בגובה של 50% מינימום.
  דרגת אי כושר – פקיד תביעות מטעם הביטוח הלאומי קבע כי המבוטח/ת איבד/ה 50% מינימום מן הכושר שלו/ה להשתכרות או לתפקוד במסגרת משק הבית, בהתאם לתנאים הבאים:
 1. א) תושב ישראל ותושבת ישראל אשר אינה עקרת בית נכה, לו/ה מלאו 18 שנה, וטרם הגיע/ה לגיל הפרישה, אשר בעקבות ליקוי שכלי, גופני או נפשי כתוצאה מלידה, מתאונה או ממחלה, עונה על אחד מתוך הרשימה שלהלן:

  1. אין לו/ה כושר השתכרות ממשלח יד או מעבודה או שכושר ההשתכרות שלו/ה הצטמצם בעקבות הליקוי (בין אם בבת אחת ובין אם באופן הדרגתי) ב 50% או למעלה מכך.
  2. הכנסתו/ה מן העבודה לא תעלה על 60% מן השכר הממוצע – לאדם בעל זכאות לקצבה במהלך תקופה ממושכת או שהינו בעל ליקוי חמור או שההכנסה מעבודתו לא תעלה על 45% מן השכר הממוצע – לאדם שהינו בעל זכאות לקצבה עבור תקופה לא ממושכת ושליקויו לא חמור.
  ב) תושבת ישראל, שהגיעה לגיל 18 שנה, וטרם הגיעה לגיל הפרישה, נשואה, אשר אינה עובדת לא כעצמאית ולא כשכירה, ואשר בעלה מבוטח באמצעות ביטוח זקנה ושאירים, שאיבדה בעקבות ליקוי 50% מינימום מן הכושר שלה לתפקוד במסגרת משק הבית, להוציא את מי שעונה על אחד מהבאים:
  1. עבדה כעובדת עצמאית או כעובדת שכירה שנים עשר חודשים ברצף או עשרים וארבעה חודשים שלא ברצף במהלך 48 החודשים קודם הגשת התביעה (או קדם הפסקת העבודה – עבור מי שהפסיקה את עבודתה לאחר מועד הגשת התביעה).
  2. חיה בנפרד מבן הזוג שלה ולא גרה עמו במהלך עשרים וארבעת החודשים, טרם הגשת התביעה או לאחריה. במצבים אלו, תחשב עקרת הבית כעובדת וכושרה להשתכר ייבחן.

  "נכה" – תושב ישראל ותושבת ישראל אשר אינה עקרת בית נכה, לו/ה מלאו 18 שנה, וטרם הגיע/ה לגיל הפרישה, אשר עקב ליקוי שכלי גופני או נפשי כתוצאה מתאונה, ממחלה או מלידה, עונה על אחד מהמפורטים להלן:

אין לו/ה כושר השתכרות ממשלח יד או מעבודה או שכושר ההשתכרות הצטמצם בעקבות הליקוי (בין אם בבת אחת ובין אם בהדרגתיות) ב 50% או למעלה מכך.

אין לו/ה הכנסה בפועל ממשלח יד או מעבודה. הכנסתו/ה ממשלח יד או מעבודה אינה גבוהה מ 60% מן השכר הממוצע 5,297 ש"ח (החל מתאריך 1.1.2013) עבור הזכאי לקצבה במהלך תקופה ממושכת או שהינו בעל ליקוי חמור (נכים השייכים לקבוצה א*).

הכנסתו/ה מממשלח יד או מעבודה לא תעלה על 45% מן השכר הממוצע 3,973 ש"ח (החל מתאריך 1.1.2013) עבור הזכאי לקצבה במהלך תקופה לא ממושכת ואינו בעל ליקוי חמור (נכים השייכים לקבוצה ב**).

* בקבוצה א' כלולים אנשים העונים על אחד מן הסעיפים הבאים:

נקבעה עבורם נכות רפואית בגובה של 70% ויותר (משוקלל).

נקבעה עבורם נכות רפואית בגובה של 40% מינימום על פי סעיף 33 ו/או 91 כמצויין ברשימת הליקויים (משוקלל).

**בקבוצה ב' כלולים אנשים העונים על כל אחד מן הסעיפים הבאים:

נקבעה עבורם נכות רפואית בגובה שהינו בטווח של 40% עד 69% (משוקלל).

לא נקבעה עבורם נכות רפואית בגובה של 40% על פי סעיף 33 ו/או 91 כמצויין ברשימת הליקויים (משוקלל).

לא נקבעה עבורם זכאות עבור קצבת נכות במהלך 60 החודשים מתוך 84 החודשים שלפני כניסתו לתוקף של התיקון לחוק (כלומר: בתקופה שבין התאריכים 1.8.02 ועד 31.7.09).

מי נחשב ל"נכה"?

עקרת בית שעבדה כעצמאית או כשכירה במהלך 12 חודשים רצופים או במהלך 24 חודשים שאינם רצופים ב 48 החודשים לפני הגשת התביעה לקבלת קצבת הנכות, או לפני הפסקת העבודה – עבור מי שלאחר הגשת התביעה הפסיקה לעבוד; וכן במידה והינה חיה בנפרד מבן הזוג שלה, ולא התגוררה איתו במהלך 24 החודשים, אשר קדמו להגשת תביעה לקבלת קצבת הנכות או לאחריה. וכן ייחשב ל"נכה" גם אדם ששימש "עובד קטין" בסמוך למועד בו נגרם לו אי הכושר להשתכרות.

"עקרת בית נכה" – תושבת ישראל, לה מלאו 18 שנים, וטרם הגיעה לגיל הפרישה, נשואה, אשר אינה עובדת כעצמאית או כשכירה, ובעלה הינו מבוטח במסגרת הביטוח הלאומי בביטוח זקנה ושאירים, וכן בעקבות ליקוי שכלי, גופני או נפשי מתאונה, מחלה או מלידה:

 

אין בכושרה לבצע את העבודות המקובלות במסגרת משק בית רגיל או כושרה לביצוע עבודות משק הבית הצטמצם בעקבות הליקוי (בין אם בבת אחת ובין אם באופן הדרגתי) ב-50% או למעלה מכך.

בגיל בו תהיה זכאי לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסותיך כתוצאה מעבודה וגם שלא כתוצאה מעבודה לא יעלו על סכום מסויים, ההכנסה מפנסיה לא תלקח בחשבון לצורך העניין. גיל הזכאות לא אחיד לכולם, ונקבע על פי תאריך הלידה והמין.

תפריט נגישות