מי זכאי לקצבת "שירותים מיוחדים" מביטוח לאומי

 

מי זכאי לקצבת "שירותים מיוחדים" מביטוח לאומי

מהי קצבת שירותים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. 

אופן הגשת התביעה 

תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים על גבי טופס תביעה אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

אל טופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה.

לפני ההחלטה ייבדק תובע הקצבה בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.

 תקופת הזכאות 

 

הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה, אך לא לפני שעברו 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות. אם אינו מקבל קצבת נכות  – מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים לנכים).

עם זאת, רופא המוסד רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים לפני הגשת התביעה (בתביעות שהוגשו מ- 1.1.06 ואילך), ובתנאי שהאדם עונה על כל התנאים המזכים בקצבה. 

החל בספטמבר 2012 נכה שנמצא כתלוי בעזרת אדם אחר 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה לו  נכות רפואית בשיעור של 75% (לשירותים מיוחדים) – תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מיום שנעשה זכאי לקצבת הנכות, ובתנאי שלא קיבל גמלה לילד נכה בתקופה זו.

גבר ואשה שהגיעו לגיל פרישה אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה, ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, יימשך תשלום הקצבה לאחר גיל הפרישה כל עוד עונה לתנאי הזכאות

 

שיעורי הקצבה

 

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום–יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד –  1,075 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה – זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד –   2,256 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד –  3,761 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

 

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:

למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% – 301 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% – 612 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% – 913 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .

 

 

ערעור על החלטת המוסד

ערעור לוועדת ערערים לשירותים מיוחדים, יכול להגיש מי שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי.
– ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית, יכול להגיש מי שתביעתו נדחתה בשל אחוזי נכות רפואית שאינם מזכים בגמלה.
– ערעור לבית הדין לעבודה, ניתן להגיש בשאלות חוק בלבד.


ערעור לוועדת עררים לשירותים מיוחדים

יכול להגיש מי שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הקצבה שאושרה לו, או משום שתביעתו נדחתה וכן אם אינו שבע רצון מתאריך תחילת הזכאות לקצבה שאושרה לו, ובתנאי שהוא אחד מאלה:

       מקבל קצבת נכות כללית ובעל נכות רפואית בשיעור 60% לפחות.

       אינו מקבל קצבת נכות כללית, ובעל נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות.

       מי שהיה זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפני שהגיע לגיל פרישה.

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 90 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. את הערר יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית יכול להגיש בתוך 30 יום, מי שתובע קצבה לשירותים מיוחדים ואינו בעל נכות רפואית בשיעורים המזכים בקצבה כמפורט למעלה.


ערעור לבית הדין לעבודה יכול להגיש מי שתביעתו נדחתה בגלל הוראות חוק או תקנות בלבד, כגון:

       הוא מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

       הוא מתגורר בחו"ל.

       הוא מקבל גמלת ניידות.

       הכנסתו החודשית גבוהה.

       הוא מקבל קצבה מיוחדת לפי חוק אחר.

       הוא מבקש לקבל תשלום רטרואקטיבי יותר מ-6 חודשים.

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. 
 

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה יכול להגיש גם מי שאינו שבע רצון מהחלטת ועדת עררים

את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.

 

סיוע משפטי

אם החלטת לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי לפני בית הדין האזורי לעבודה כאמור, אתה רשאי לבקש סיוע משפטי חינם מהלשכות לסיוע משפטי שעל יד משרד המשפטים. את הבקשה לסיוע עליך להגיש על גבי טופס מיוחד בלשכה לסיוע משפטי שבאזור מגוריך.

 

דיון חדש בתביעה

 

תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מיום שנדחתה תביעתו או שאושרה לו גמלה חלקית, ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו. במקרים של החמרה, גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים, רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי להחליט אם יש מקום לחדש את הדיון בהתאם למסמכים הרפואים שהוגשו.

לתשומת הלב, המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבך הרפואי והתפקודי.

 

 

למקבל קצבאות נוספות במוסד

גמלת שירותים מיוחדים לעולים חדשים בעלי נכות קשה

       שירותים מיוחדים לעולה –  נכים קשים בני 18 עד גיל הפרישה זכאים, מהיום ה-91 לעלייה ועד תום שנה לעלייתם, לגמלת שירותים מיוחדים. הזכאות לגמלה בעבורם נקבעת על-פי מבחן התלות בזולת (לינק פנימי)  ואין הם נדרשים לעבור את מבחן הסף הרפואי.

       נכות כללית לעולה – מהיום ה-181 ועד תום שנה לעלייתם הם יהיו זכאים לקצבת נכות, בתנאי שנמצאו זכאים קודם לכן לגמלת שירותים מיוחדים לעולה כמוסבר לעיל.
בתום השנה לעלייתם תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.

 

מי זכאי לקצבה

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

 הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסותיך מעבודה ושלא מעבודה אינן עולות על סכום מסוים. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. גיל זה אינו אחיד לכולם, והוא נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה.

בין השאר זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

       מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.

       מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר – בשנה הראשונה מיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם "עצמוני" – בחצי השנה מיום ההשתלה.

       עיוור שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90%, והוא מתגורר לבדו או עם בן זוג עיוור.

       מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% על עיוורון, וגם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% על חירשות. 

מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

 

 

 

 

תנאי הזכאות

 

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

       הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 ו-90 ימים עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.

       הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים)
או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך.

       הוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט מקרים המפורטים בהמשך.

       הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

 1. הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 ו-90 יום עד גיל פרישה, והוא נמצא בישראל.
  מי שנמצא בחו"ל
  , הביטוח הלאומי יוסיף לשלם לו את הקצבה 3 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות.

  אם יצא לחו"ל לטיפול רפואי או לצורך עבודה, שלו או של בת זוגו, מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל). מי שנמצא בחו"ל בשליחות המדינה, לדוגמה משרד החוץ, ימשיך לקבל את הקצבה גם לאחר שעברו 24 חודשים, ללא הגבלה, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו. 
 2. הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות;
  או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובלבד שהוא עונה גם על התנאים האלה: 
  1. הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן הביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על פי חוק כלשהו.
  2. הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע –  44,140 ש"ח (החל ב- 01.01.2013) .
 3. מקבל הטבות על פי הסכם ניידות יהיה זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.
  לבעל רכב – קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות.
 4. הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.
 

 

  

זכויותיהם של מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים במוסדות וארגונים

 

חברת חשמל
החל ב– 1.5.12 מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 105% עשויים להיות  זכאים להנחה בחשמל בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קוטש.

המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות לחברת החשמל.

רשות המים
החל מ – 1.7.12 כל מקבלי שירותים מיוחדים עשויים להיות זכאים להקצבה נוספת של מים בתעריף נמוך (7 קוב במקום 3.5 קוב).

המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות לרשות המים.

משרד הבינוי והשיכון
בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה או מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 105% השוהים בארץ פחות משנתיים, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה או הקצאת דירה בשיכון ציבורי או סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה. כמו כן מי שאין להם דירה יוכלו לקבל הלוואה לרכישת דירה.  

משרד האוצר/ מס הכנסה
נכים  שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100%, או נכים שנקבעה להם נכות רפואיות בשיעור של 90% לפי חישוב מיוחד, או נכים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד, עשויים להיות זכאים לפטור מלא מתשלום מס הכנסה. את הבקשות לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.              

משרד האוצר / מס רכישה
נכים משותקים או קטועי יד או רגל, שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 50% לפחות לצמיתות, או שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 90% לפחות, עשויים להיות זכאים למס רכישה קבוע של 0.5% על דירה בשווי מליון ₪ ומעלה. את הבקשה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

משרד הרווחה / הנחה בטלפון
נכים שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור  של 80% לפחות עשויים לקבל הנחה בדמי מינוי חודשיים והנחה בעלות שיחות בטלפון קווי. את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים.

משרד הרווחה / טיפול ושיקום
נכים עם פיגור שכלי שהוכרו על ידי ועדת אבחון, או נכים עם נכויות פיזיות, חושיות, לקויי למידה והפרעות קשב וריכוז, עשויים להיות זכאים לשירותי טיפול ושיקום.     

משרד התחבורה / הנחה בכרטיסיות
בעלי תעודת עיוור עשויים לקבל הנחה של 33% ברכישת כרטיסיות בתחבורה ציבורית.

תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. אין צורך לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל את התעודה, יכול לפנות בכתב אל: אגף תחבורה ציבורית, רחוב המלאכה 8, ת"ד 57109, תל אביב.

משרד התחבורה / תו נכה
מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים, או נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל מוגבלות ברגליו, או נכה שדרגת נכותו 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי – כל אלו עשויים להיות זכאים לתו חניה לנכה וכן לאגרת רישוי שנתית לרכב שבבעלותם בסך 25 ₪.

משרד הבריאות
נכים הזקוקים לכיסא גלגלים, שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות, עשויים להיות זכאים לסיוע במימון מכשירי שיקום וניידות. בנוסף, נכים הזקוקים לטיפול נפשי עשויים להיות זכאים לשירותי טיפול ושיקום.

רשויות מקומיות / ארנונה
נכים שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 90% לפחות או נכים בעלי תעודת עיוור עשויים להיות זכאים להנחה של עד 80% מתשלומי מס ארנונה. האישורים מועברים מביטוח לאומי ישירות לרשויות המקומיות. אין צורך לפנות לביטוח לאומי.

מינהל מקרקעי ישראל
נכים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% עשויים להיות זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למנהל מקרקעי ישראל. את הבקשה לפטור או הנחה יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. 

ההחלטה למתן ההנחות היא באחריות הגופים השונים בלבד.
לבירורים נוספים על גובה וסוגי ההטבות יש לפנות לגורם הרלוונטי.

 

 

 

 

 

תפריט נגישות