נגישות בכלי שיט

נגישות בכלי שיט חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:

1. סמל הנגישות הבין-לאומי מותקן על הדפנות החיצוניות של כלי השיט.

2. הותקנה בו תאורה מתאימה לאנשים עם מוגבלות ראיה.

3. מדרגות, מאחזי יד, בליטות ופתחים בכלי השיט סומנו בצבע צהוב.

4. בכלי שיט שיש בו הפרשי מפלס במעברים או בכניסה יותקן ביניהם כבש אלא אם כן שוכנע מנהל המינהל כי לא ניתן להתקין כבש אלא מעלון או מעלית.

5. לאורך המעברים ומדרגות יותקנו מאחזי יד.

6. במקומות הישיבה, סמוך למעברים, הוקצו וסומנו, כמפורט בפרטים 1ב, 2 ו-3 בתוספת השנייה ובתוספת השלישית –

(א) בכלי שיט המורשה לפי רישיון השיט להסיע –

(1) עד 100 נוסעים – מקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות הנעים בכיסא גלגלים בשיעור של 5% מכלל מקומות הישיבה בכלי השיט ולא פחות משני מקומות;

(2) מעל 100 נוסעים, מקומות נוספים על האמור בפסקה (1), בשיעור של 2% ממספר המקומות שמעל 100;

(ב) מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות שאינם נעים בכיסא גלגלים, במספר שלא יפחת מ-2% ממספר הנוסעים המותר לפי רישיון השיט ולא פחות מ-2 מקומות;

(ג)  שני מקומות ישיבה לעיוורים המלווים בכלבי נחיה;

(7) הותקנו אמצעים להבטחת בטיחותם של אנשים עם מוגבלות בזמן השיט בים גלי, לרבות מאחזי יד, אמצעי ריתום ועיגון, והומצא למנהל המינהל אישור על כך ממעבדה מוסמכת;

(8) הדרך ממקום העלייה לכלי השיט למקומות הישיבה שהוקצו כאמור בפסקה (6), לשירותים ולאזורים אחרים בכלי השיט, המשמשים את הנוסעים לפעילות הנובעת ממטרת ההפלגה, שאישר המנהל בהתייעצות עם הנציב (להלן – אזורי שהייה), תהיה כמפורט בתוספת השישית;

(9) רצפת כלי השיט באזורי השהייה תהיה מחומר מונע החלקה;

(10) הותקן שילוט כאמור בת"י 1918 חלק 4, פרק 2.2, להתמצאות כלי השיט;

(11) מותקן בו תא שירותים אחד לפחות שמתקיימים בו כל אלה:

(א) הוא מאפשר לאדם הנע בכיסא גלגלים להיכנס אליו, לתמרן בתוכו לפי הצורך, להשתמש בכל מתקני השירותים ולצאת ממנו באמצעות כיסא הגלגלים;

(ב) הוא מאפשר פרטיות המקבילה לפרטיות המוענקת למשתמשים מהלכים;

(ג) מותקנים בו מנעולי דלת, כפתורי קריאה נגישים, מוטות אחיזה וברזים המתאימים לשימושם של אנשים עם מוגבלות בידיים ואנשים הנעים בכיסא גלגלים, ואמצעים קוליים וחזותיים להתראה על מצבי חירום;

(12) הותקנו בו אמצעים חזותיים וקוליים כמפורט בת"י 1918 חלק 4, המיידעים את הנוסעים על קיום מצב חירום, ולמסירת הודעות והסברים;

(13) הותקן בו ריהוט לשימוש אנשים עם מוגבלות כמפורט בת"י 1918 חלק 1;

(14) הותקן בו מיתקן הרמה.

 נמל נגיש

בנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971, ובמקום אחר שפוקדים אותו כלי שיט המסיעים נוסעים בשכר, יהיו:

(1) מזח נגיש;

  1. המרווח בין הקטעים השונים במזח לא יעלה על 2 ס"מ; עלה המרווח בין הקטעים על 2 ס"מ, יותקן כיסוי על הרווח שיאפשר מעבר בטוח.
  2. רוחב המזח לא יפחת מ-160 ס"מ.
  3. רוחב הדרך על המזח המובילה לכבש כלי השיט לא יפחת מ-130 ס"מ.

(2) דרך גישה מהכניסה עד למזח הנגיש, העומדת בדרישות ת"י 1918 חלק 1, פרקים 2.8 ו-2.9.

 

עמדת מודיעין, קופה או דלפק שירות:

  1. הותקנו במיתקן המרכזי עמדת מודיעין, קופה או דלפק שירות המשמשים למתן שירות הקשור לשירותי תחבורה ציבורית, יתמלאו באחד לכל סוג של שירות לפחות, בכל אזור שבמיתקן המרכזי שבו הוא הותקן, כל אלה:

א.   הוא נגיש לאדם הנע בכיסא גלגלים, בהתאם לסעיף 2.7 בת"י 1918 חלק 1.

ב.   הותקנה בו מערכת עזר לתקשורת הכוללת:

  1. מיקרופון לשימוש על ידי נותן השירות, רמקול חיצוני הפונה לכיוון מקבל השירות;
  2. שפופרת על סליל השראה (Audio Induction Loop) המתאימה למשתמשים הנעזרים במכשירי שמיעה בלי מתג "T" (telecoil), ועם מגבר להגברת עוצמת הקול.

ג.   הוא סומן בהתאם לסעיף 2.2.5.3 בת"י 1918 חלק 4.

ד.   התאורה תאיר את פני נותן השירות, ותמנע סנוור של מקבל השירות ואם הותקנה בו מחיצה שקופה, תהיה המחיצה מחומר מונע החלקה.

ה.   בעמדת מודיעין יותקנו גם זמזם המשמיע צליל בתדירות נמוכה ומשטחי צבע הנוגד את סביבתו.

תפריט נגישות