נכות – ערעור על קביעת דרגת אי כושר/ אחוז הנכות הרפואית/ אחר

נכות – ערעור על קביעת דרגת אי כושר/ אחוז הנכות הרפואית/ אחר

הגשת ערר בגין אחוז נכות רפואית.

הגשת ערר בגין דרגת אי כושר.

הגשת ערעור בגין החלטות אחרות, שנערכו על ידי פקיד התביעות.

ערר בגין אחוז נכות רפואית

למי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ 80% או דרגת אי כושר בשיעור שעד 74%, יכול לערער על כך בפני הועדה הרפואית לעררים.
הערר יימסר, בכתב ובצירוף נימוקים, לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, תוך 60 יום ממועד קבלת הודעה כתובה מטעם המוסד, לגבי אחוז הנכות הרפואית.
ועדה רפואית לעררים יכולה לאשר או לשנות את אחוז הנכות הרפואית, שנקבע על ידי הרופא המוסמך. שינוי יכול להתבטא בהפחתה או בהגדלה של אחוז הנכות.
החלטתה של ועדה רפואית לעררים הינה סופית. לא ניתן להגיש ערעור בגינה, אלא באמצעות שאלות חוק בלבד שיוגשו לבית הדין האזורי לעבודה. הערעור יימסר לבית הדין תוך 60 יום ממועד קבלת הודעה כתובה מטעם המוסד לביטוח לאומי, בגין החלטתה של הועדה הרפואית לעררים.

ערר בגין דרגת אי כושר

למי שנקבע שאין לו אובדן כושר השתכרות או שאיבד למטה מ 50% מכושר ההשתכרות, וכן למי שנקבעה דרגת אי כושר שלא עולה על 74%, רשאי להגיש ערעור בגין דרגת אי כושר בפני הועדה לעררים.
הערר יימסר, בכתב ובצירוף נימוקים, לסניף המוסד שבקרבת מקום המגורים, תוך 60 יום ממועד קבלת הודעה כתובה מטעם המוסד בעניין החלטה אודות דרגת אי הכושר.

דרגת אי כושר, שנקבעה על ידי פקיד התביעות עשויה לקבל אישור מן הועדה לעררים או שתחליט הועדה לערוך בה שינוי של הגדלה או הפחתה.

החלטה מטעם ועדה לעררים הינה סופית, ולא ניתנת לערעור, אלא באמצעות שאלות חוק בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה (ערעור בגין החלטות המוסד לביטוח לאומי – בתי דין אזוריים לעבודה). הערעור יימסר לבית הדין תוך 60 יום ממועד קבלת הודעה כתובה מטעם המוסד בעניין ההחלטה של ועדת העררים.

ערעור בגין החלטות נוספות שנערכו על ידי פקיד תביעות

על החלטה שנערכה על ידי פקיד תביעות, שאינה עוסקת בדרגת אי כושר, לדוגמא: החלטה לגבי גילו של המבוטח, השכלתו, תקופות העבודה שלו והכנסותיו כתוצאה מעבודה או שלא מעבודה – ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. (ערעור בגין החלטות המוסד לביטוח לאומי – בתי דין אזוריים לעבודה). הערעור יימסר לבית הדין תוך שנים עשר חודשים ממועד קבלת הודעה כתובה מטעם פקיד התביעות בעניין החלטתו.

תפריט נגישות