פטור מתשלום דמי ביטוח

פטור מתשלום דמי ביטוח- מי שמקבל את קצבת הנכות ואינו בעל הכנסה אחרת כלשהי – פטור מתשלום בגין הזמן בו מגיעה לו הקצבה.

מי שמקבל את קצבת הנכות ונקבעה עבורו דרגת אי כושר להשתכרות בגובה של 75% מינימום לצמיתות או לתקופה זמנית שאורכה שנה מינימום – פטור מתשלום עבור הזמן בו מגיעה לו הקצבה, גם במידה ויש לו הכנסה נוספת. אך במידה והינו עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה; ובמידה והינו עובד שכיר, המעסיק ישלם עבורו דמי ביטוח נפגעי עבודה וכן דמי ביטוח זכויות עובדים בפירוק תאגיד ובפשיטת רגל.

מי זכאי לפטור?

מי שמקבל קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, ו/או מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה של שנה לפחות- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהקצבה ומהכנסה שלא מעבודה בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה.
אם מועסק כשכיר – מעסיקו חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, ופשיטת רגל, וכן חלה חובת תשלום דמי ביטוח בריאות. אם הוא עצמאי –  חל עליו לשלם דמי ביטוח לאומי לענף נפגעי עבודה, וכן לשלם דמי ביטוח בריאות. 

תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת. כל מי שאין לו הכנסות, סכום דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".

עקרת בית – אישה הנשואה למבוטח או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, ושאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.

חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי

מי שהוא אחד מאלה, ואין לו הכנסות מעבודה וממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע – 528 ש"ח (החל ב- 01.01.2020):

מי שמקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מהגופים המנויים בסעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי –ממי שמקבל דמי אבטלה עבור חודש מלא.

חייל משוחרר ומי שמסיים שירות לאומי או שירות אזרחי – אלה יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.1.2015 למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.

עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) – יהיה זכאי לפטור לתקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.

מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי או אזרחי לפני גיל 21 – יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.8.2013, לתקופה מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או תחילת השירות הלאומי/האזרחי.

מי שהתגייס לצה"ל או שירת בשירות לאומי או אזרחי לאחר גיל 21 ולפני גיל 22  – יהיה זכאי בתנאים מסוימים לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 11.3.2018, לתקופה מגיל 18 עד לגיל 21.

לבדיקת זכאות לפטור יש למלא טופס6109,  ולהגישו באתר או בסניף הקרוב למקום המגורים.

מי שמלאו לו 18 שנים ולא מתגייס לצה"ל או מתנדב לשירות לאומי, והוא לומד עדיין במוסד חינוכי על-יסודי עד כיתה י"ב – זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח מיום 1.10.2011 בתקופת הלימודים בלבד, וזאת לא יאוחר מגיל 19.


אם מלאו לו 18 שנים, וכבר סיים את הלימודים במוסד על-יסודי
ולא מתגייס לצה"ל ולא מתנדב לשירות לאומי, עליו להתחיל לשלם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי. לשם כך יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי.

תפריט נגישות