קבלת הטבות בתחום ניידות לאחר גיל הפרישה

‏קבלת הטבות בתחום ניידות לאחר גיל הפרישה- על-פי הסכם הניידות לא ניתן להגיש לראשונה תביעה לגמלת ניידות לאחר גיל פרישה .

חשיבותה של הניידות 

ניידות מהווה פרמטר משמעותי בתפקוד היומיומי של אנשים בכלל, ושל אנשים עם מוגבלות ברגליים ובתנועתיות בפרט. ניידות מקבלת התייחסות מיוחדת בכל הקשור במתן גמלת ניידות – סל הטבות שמטרתו לסייע לאנשים עם מוגבלות הפוגעת בניידותם. גמלה זו נועדה לאדם המוגבל אפשרות להתנייד ממקום למקום ללא תלות באיש.  אנשים עם מוגבלות שיוצאים לעבוד זוכים להטבות גדולות יותר לעומת מי שאינם עובדים.

מי זכאי לקבל גמלת ניידות ביטוח לאומי?

הזכאות לקבלת הטבות ניידות נקבעת עפ"י 3 קריטריונים עיקריים:

  • גיל – יש להגיש בקשה לניידות מגיל 3 ועד גיל 67, שנקבע בהקשר זה כגיל פרישה לנשים וגברים כאחד. במקרה של ילדים – הוריהם יגישו את הבקשה עבורם.
  • המוגבלות הרפואית – מוגבלות רפואית מתייחסת לאנשים עם ליקויים ברגליים, שמגבילים אותם בניידותם. בהקשר לקריטריון זה של ניידות ביטוח לאומי קבע והגדיר מראש רשימת ליקויים. בהתאם לרשימה זו, וועדה רפואית מטעם משרד הבריאות קובעת אם המגיש עומד בקריטריון הרפואי.
  • דרגת המוגבלות – מדובר בקריטריון המזכה לפיו נבחנת דרגת המוגבלות של המגיש, ובהתאם לה נקבעת זכאותו לסל הטבות ניידות. דרגת המוגבלות המינימלית לקבלת ההטבות הינה 40% לבעלי רישיון נהיגה בתוקף ו-60% לחסרי רישיון נהיגה תקף. ישנה עדיפות לבעלי רישיון נובעת מכך שסל הניידות נועד לסייע להוצאות הקשורות ברכב אתו מתניידים ממקום למקום.

קבלת הטבות בתחום ניידות לאחר גיל פרישה

גמלת ניידות סל ההטבות

גמלת ניידות כוללת סל הטבות הניתנות לאדם עם מוגבלות. כל ההטבות נועדו לסייע בניוד האדם המוגבל ממקום אחד למשנהו. חלק מההטבות הללו עומדת למימון מיסי הרכב, החזר הוצאות עבור התקנת אבזור ברכב או לימוד נהיגה ברכב עם אבזור מיוחד אך נוגעות רק לבעלי רכב. חלק מהן ניתנות גם לאנשים שאין בבעלותם רכב, וזאת לצורך מימון הוצאות הניידות.

קצבת ניידות חודשית

קצבה זו אינה מהווה תחליף לקצבת נכות וניתנת בנפרד ממנה. היא מסייעת לנכים לנוע ממקום למקום, תוך התחשבות באלה העובדים ומשתכרים למחייתם. קצבת הניידות כוללת הוצאות ניידות לבעלי רכב כגון דלק, ביטוח וכו', וכן הוצאות לחסרי רכב כגון הוצאות תחבורה ציבורית.  הסכום לו זכאי בעל רכב נקבע בהתאם לפרמטרים שונים כמו מצבו הרפואי, אחוז המוגבלות שלו, סוג הרכב המתאים לו, עובד או לא עובד (התנאי הוא לפחות ותק של 6 חודשים בעבודה), מינימום השתכרות, המרחק מביתו לעבודה, שימוש בכיסא גלגלים הדורש תוספת מתקן הרמה ועוד.

קצבת ניידות לחסר רכב

ישנם מקרים בהם תשולם קצבת ניידות לחסר רכב שהוכר כמוגבל בניידות, וכן לבעל רכב שרכבו מושבת. 

קצבת ניידות לחסר רכב ניתנת למי שמשתכר מעל 2,222 ₪ לחודש, שמלאו לו כבר 18, ונקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות. לקצבה זכאים גם חסרי רכב שאינם עובדים, כל עוד מלאו להם 18 שנים, יש להם 100%  מוגבלות בניידות ו/או נקבע ע"י ועדה רפואית שהם זקוקים לכיסא גלגלים, וכן יש להם זכאות לקצבת שירותים מיוחדים.

ישנם תנאים מסוימים בהם קצבת הניידות משולמת גם לחסרי רכב שלא משתכרים ולא זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

הקצבה תינתן גם לקטינים שלא מקבלים קצבת ילד נכה, באם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות והם שוהים במוסד למטרות לימודיות, חברתיות וכו', ומתניידים אליו וממנו ברכב מנועי לפחות 6 פעמים בחודש.

לקצבה זכאים גם קטינים מתחת לגיל 3, במידה ומדובר באחים שגרים באותה דירה, ושנקבעה לכל אחד מהם מוגבלות בניידות בשיעור 80% לפחות.

במקרה שבו הוועדה הרפואית קבעה לילד מוגבלות בניידות בשיעור נמוך מ-80% – המשפחה תידרש לבחור בין קצבת ילד נכה לקצבת ניידות. כמו כן, אם משפחת הילד רכשה רכב באמצעות הטבת הלוואה עומדת, וההלוואה טרם הוחזרה – אין אפשרות לעבור מקצבת ניידות לקצבת ילד נכה.

פטור מאגרת טסט וזכאות לתו חניה

הטבה זו ניתנת אוטומטית עם הכרת המוגבל בניידות כזכאי לסל ניידות. זכאים לה אלה שדרגת נכותם נקבעה כ-40% ע"י משרד הבריאות וכן כאלה שנקבע כי נזקקים לכיסא גלגלים כדי להתנייד. להטבות אלו הינו לאפשר לאנשים המוגבלים בניידותם סביבה נגישה בה יוכלו לנוע בצורה עצמאית, נוחה ובטוחה.

איך ולמי מגישים בקשה לגמלת ניידות?

תהליך הבקשה לגמלת ניידות מתבצע בשלבים: מול משרד הבריאות ומול ביטוח לאומי.  משרד הבריאות, באמצעות ועדה רפואית מטעמו, אחראי לקביעת המוגבלות ושיעורה ולהחלטה על הזכאות, ואילו  המוסד לביטוח לאומי מטפל במימוש הזכאות.

הגשת הבקשה למשרד הבריאות לצורך קביעת מוגבלות בניידות

תהליך הגשת הבקשה לגמלת הניידות מתחיל מול ועדה רפואית ממשרד הבריאות, שבסמכותה לקבוע אם הפונה מוגבל בניידות ובאיזה שיעור. יש לצרף  מסמכים, הכוללים חוות דעת רפואית עם פירוט הליקויים בגינם הוגשה הבקשה. ישנם מקרים אשר הוועדה דוחה את הבקשה כבר בשלב זה כאשר היא מוצאת שהפונה אינו עומד בקריטריונים להגשתה. במידה והפונה נמצא ראוי, הוועדה תזמן אותו לבדיקה גופנית שתיערך ע"י רופאיה. בבדיקה זו הם יבדקו את יכולת ההליכה שלו ויעריכו את שיעור מגבלת הניידות שלו. במידה והוועדה תקבע לפונה שיעור מוגבלות המזכה אותו בקצבת ניידות, הוא יצויד בפרוטוקול הוועדה ויוכל להמשיך בתהליך הגשת התביעה לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

במקרים בהם הוועדה דוחה את הפנייה או קובעת לפונה שיעור מוגבלות שאינו מזכה בקצבה, ניתן לערער על ההחלטה בפנייה לוועדה הרפואית לעררים לענייני ניידות. ועדת העררים יכולה לשנות את ההחלטה המקורית בהתאם לבדיקה רפואית נוספת ובהסתמך על מסמכים רפואיים שיוצגו בפניה. במידה וגם הוועדה לעררים אינה מוצאת את הפונה כזכאי לגמלה, ניתן לערער על החלטתה בערכאות שיפוטיות.

כל מי שקיבל גמלת ניידות בטרם הגיע לגיל פרישה, יהיה זכאי להמשך קבלת גמלה בתחום הניידות, במידה ומתקיימים בו תנאי זכאות לגמלה בתחום הניידות, בכפוף להסכם ניידות, ובתנאי שבנוסף לכך יתקיים בו אחד מסעיפים המפורטים להלן:

  1. קיבל קצבת ניידות בתקופה הסמוכה הקודמת לגיל הפרישה.
  2. קיבל הלוואה עומדת במהלך ארבע השנים אשר קדמו לגיל הפרישה.
  3. קיבל הלוואה עומדת עבור רכישת רכב, אשר עוד נמצא עדיין בבעלותו וברשותו.

קבלת הטבות בתחום ניידות לאחר גיל הפרישה

כל העונה על התנאים המפורטים לעיל, שהגיע לגיל 65 לפני תאריך 1.1.02 והינו בעל רישיון נהיגה בתוקף וביכולתו לנהוג ברכבו, ימשיך לקבל את ההטבות.

רשימת הליקויים

מי שאין בבעלותו רישיון נהיגה, לא יהיה בעל זכאות להמשיך ולקבל הטבות בתחום הניידות, אך זכאותו להלוואה עומדת בלבד תיבדק בכפוף לתנאים הנדרשים לקבלת הלוואה עומדת על-פי הסכם הניידות.

תפריט נגישות