תנאים להגדרת חסר דירה וזכויותיו

תנאים להגדרת חסר דירה וזכויותיו- הכוונה של המונח – מחוסר דיור או חסר דירה מתייחסת לאדם מגיל 21 ומעלה שאין לו זכויות בדירה או בחלק ממנה.

אדם אשר עונה על כל התנאים להגדרה חסר דירה ועומד בשאר תנאי הזכאות  רשאי להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.

תנאים להגדרת חסר דירה וזכויותיו

אדם העונה על כל הקריטריונים להגדרת חסר דירה שיפורטו בהמשך ועונה על שאר תנאי הזכאות, יכול להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.

 • תעודת הזכאות לסיוע בדיור נועדה לצורך סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי או קבלת משכנתא מהמדינה.
 • הגדרת "חסר דירה" לצורך זכאויות אחרות בנושא דיור עשויה לכלול קריטריונים שונים, בהתאם לתנאי כל זכאות.

התנאים להגדרת חסר דירה

אדם מגיל 21 ומעלה העונה על התנאים המובאים בהמשך זכאי להגדרה ״חסר דירה״ –

 1.  מיום 1.6.1971 לא הייתה לו דירה או חלק מדירה לחוד או בשותפות באחת מן האופציות הבאות: בעלות, חכירה, חכירה לדורות, שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, רישום פורמלי.
 2. מיום 1.6.1971 לא היו לא לחוד או בשותפות זכות לדירה, חלק בדירה או דירה בשלבי בנייה, כולל רישום פורמלי באחת מהאפשרויות הבאות:
 • בעלות לפי חוזה
 • חכירה
 • חכירה לדורות על פי חוזה
 • שכירות על פי חוק הגנת הדייר
 • ירושה
 • מתנה
 • נאמנות
 • רשות ליחידת דיור במשק חקלאי, נחלה בישוב קהילתי על פי חוזה או בכל צורה אחרת.

3. מיום 1.6.1971 לא היו לו או יחד עם אדם אחר זכויות בן במשק חקלאי או בישוב קהילתי באחת מהאפשרויות הבאות:

 • חוזה
 • ירושה
 • מתנה
 • נאמנות

4. לא קיבל סיוע ממשלתי לדיור על ידי הלוואה/פיצויי פינויים/מענק או דירה בשיכון ציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכ״ד ולסיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.

5. אדם אשר לא החזיק דירה בשיכון הציבורי במשך 12 חודשים שקדמו לתאריך יום הגשת הבקשה.

 בנוסף ייחשב חסר דירה- רק אדם שהוכר כך על ידי הוועדות המוסמכות.

תפריט נגישות