תנאי הזכאות

תנאי הזכאות להלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש 

1. לזכאים לסיוע עבור רכישת רכב לאביזרים מיוחדים.

2. לזכאים לסיוע עבור רכישת רכב פרטי.

העונה על כל התנאים הבאים, הינו זכאי להלוואה לרכישת רכב לאביזרים מיוחדים:

 1. ועדה רפואית לעררים או ועדה רפואית קבעה שהינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.
 2. קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שנדרש לו רכב בעל אביזרים מיוחדים.
 3. הוא לא זכאי לסיוע ממשרד השיקום מבחינת מימון מחיר הרכב, ואם הינו זכאי – בחר לקבל אותו בניידות.
 4. הוא חתם והתחייב בכתב התחייבות על המפורט להלן:

  א. לרכוש רכב אשר ניתן להיכנס לתוכו במהלך ישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו במהלך ישיבה בכיסא גלגלים.

  ב. להתקין ברכב את כל האביזרים, עליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכן להמציא אישור על שניתן לבצע זאת ברכב המיועד לרכישה טרם הזמנת הרכב.

תנאי הזכאות להלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש 

הלוואה לזכאים לרכישת רכב פרטי תינתן באחד מהמקרים המפורטים להלן:

 1. במידה וזו קניה של רכב ראשון.
 2. במידה ועברו 5 שנים מיום קבלתה של ההלוואה העומדת הקודמת.
 3. הלוואה עומדת להחלפת רכב בטרם עת אושרה, כיוון שקבע המכון הרפואי, כי למוגבל בניידות ישנן הגבלות חדשות בנהיגה, אשר לא מאפשרות לו להמשיך להשתמש ברכב אשר ברשותו.
 4. קיבל המוגבל בניידות הלוואה עומדת כמי אשר אינו בעל רשיון נהיגה, ולאחר מכן הפך לבעל רשיון נהיגה, ונדרש לו רכב גדול יותר מהרכב אשר ברשותו.

זכאותו של מוגבל בניידות להלוואה מקרן ההלוואות עבור רכישת רכב פרטי, מותנית בתנאים העיקריים המפורטים להלן (קיימים תנאים נוספים):

 1. במקרה בו מלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 60 שנים.
 2. כאשר נקבעה עבורו מוגבלות בניידות בשיעור מינימלי של 90%.
 3. הינו בעל רישיון נהיגה בתוקף.
 4. במידה והכנסתו מן העבודה עולה על 25% מן השכר הממוצע במשק (2,207 ש"ח החל מ 1.1.13 ), או שהוא תלמיד במוסד המוכר על ידי משרד העבודה והרווחה או הינו מועסק במפעל מוגן, כל זאת במהלך 12 חודשים מינימום, אפשר גם שאינם רצופים, מתוך 18 החודשים אשר קדמו להגשת בקשה לסיוע מהקרן.
 5. סכום הכנסותיו והכנסות בת/בן זוגו מעבודה ושלא מעבודה, לא יעלה על 150% מן השכר הממוצע במשק (13,242 ש"ח החל מ 1.1.13). קצבה לשירותים מיוחדים , קצבת ילדים  ותשלומים הניתנים בגין אחזקת רכב או בגין השתתפות בהוצאות ניידות עקב נכות אינם נלקחים בחשבון.

תפריט נגישות