בני 80+? אתם פטורים מלהמתין בתור.

עפ”י סעיף 13ב לחוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס’ 15, תשע”ז-2017), אזרחים ותיקים שגילם מעל 80 שנה זכאים לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור בהצגת תעודה לנותן השירות ב”שירות ציבורי”.

“שירות ציבורי” הינו שירות הניתן לציבור בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט טיפול רפואי.

חשוב לדעת כי פטור מהמתנה אינו תקף במקרים הבאים:

*אדם הממתין לטיפול רפואי.
*אדם הממתין בכלי רכב.
*אדם אשר תיאם תור מראש.
 
 
 

* לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא המתנה תינתן קדימות בתור על פני אזרח ותיק הזכאי להטבה זו.