הגדרת תקופת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים

תחילת הזכאות לקצבה הינה ב 1 בחודש בו הוגשה התביעה, אך לא בטרם חלפו 90 יום מהמועד בו הוגדרה זכאותו של אדם לקצבת נכות. במקרה של אדם שלא מקבל קצבת נכות – מן המועד בו נקבעו לו 75% נכות רפואית (בעניין שירותים מיוחדים לנכים). למרות המצויין לעיל, רשאי רופא מטעם המוסד לקבוע זכאות עבור קצבה רטרואקטיבית, לתקופה מינימלית של 6 חודשים טרום הגשת התביעה (עבור תביעות אשר הוגשו מתאריך 1.1.06 והלאה), ומותנה בכך שהאדם יענה על כל התנאים הנדרשים לצורך זכאות לקצבה. החל מחודש ספטמבר 2012 תשולם הקצבה לנכה, המוגדר כתלוי בעזרתו של אדם אחר, במהלך מינימום 6 חודשים רצופים, ונקבעה לו נכות רפואית בגובה של 75% (עבור שירותים מיוחדים) – אחרי שתמו 30 יום בלבד מן המועד בו הוגדרה זכאותו לקצבת נכות, ומותנה בכך שלא נערכה קבלת גמלת ילד נכה בתקופה האמורה. החל מגיל פרישה – אין זכאות לקבלת קצבה עבור נשים וגברים, אלא במידה והגשת התביעה נערכה לכל היותר כעבור 6 חודשים ממועד גיל הפרישה, ובמידה ונקבע על ידי רופא מטעם המוסד, כי זכאותם לקצבת שירותים מיוחדים היתה תקפה גם לפני גיל הפרישה. עבור הנמצא זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים במועד הגיעו לגיל הפרישה, תשלום הקצבה יימשך לאחר גיל הפרישה, כל זמן שהינו נמצא מתאים להגדרת תנאי הזכאות.