מועד תחילת זכאות

זכות לקצבה תחל בסיום 90 יום מן המועד בו החל אי הכושר לתפקוד במשק הבית או להשתכרת (התאריך הקובע). אך אם ביום ה 91 הנכה מקבל דמי מחלה מקופת גמל או מן המעסיק שלו, זכותו לקצבת נכות תחל רק בסיום התקופה אשר בגינה שולמו עבורו דמי מחלה. מועד תחילתו המוקדם ביותר האפשרי של אי הכושר הינו 15 חודשים טרם הוגשה התביעה.