מתן קצבת נכות לחייל מתנדב, חייל המשרת בשירות חובה ואדם המשרת בבמסגרת שירות לאומי

לחייל במסרת שירות החובה או חייל שהינו מתנדב וכן אדם המתנדב במסגרת שירות לאומי, אשר יגישו תביעה לקבלת קצבת נכות בפעם הראשונה, תבוצע בדיקת זכאות כמקובל בקרב מבוטחים אחרים. לשם הערכת כושר ההשתכרות יידרש, במקרים מסויימים, מידע אודות תפקודו של המתנדב או החייל במסגרת בה יימצא.

הקצבה המשולמת למתנדב במסגרת שירות החובה או לחייל וכן למתנדב במסגרת השירות הלאומי, להם נקבעה קצבת נכות לתקופה שאינה מוגבלת, טרם תחילת שרותם בצה"ל או במסגרת השירות הלאומי, לא תופחת כל זמן שישרתו בשירות החובה או במסגרת השירות הלאומי.

מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי כושר לתקופת זמן מוגבלת, יוזמן להמשכו של האבחון הרפואי ולשם הערכתה של המשך זכאותו כמקובל.