סיוע בהתאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות

 • מחבר:
 • קטגוריה:דיור

הסיוע למוגבלים בניידות נועד לסייע ולממן שיפוצים ושינויים בדירה על מנת לאפשר גישה נוחה יותר למוגבל.

השינויים יתבצעו כך שדירת המגורים ודרכי הגישה אליה יותאמו לצרכי המוגבל ויעשה כל מה שיידרש:

שינוי פנים – התאמת הדירה לניידות בכיסא גלגלים ובאמצעי עזר כגון הליכון, פרוטזה.

שינוי חוץ – התאמת הגישה לבית – שביל גישה, מעקה, מעלונים.

הוועדה המחוזית הבין משרדית לסיוע בשיפור הדיור למוגבלים בניידותם היא הגוף האחראי על התאמת הדירה בדיור הציבורי למוגבלים בניידות. הסיוע ניתן בנוסף לסיוע שזכאי )אם בכלל( האדם המוגבל על פי תכניות סיוע אחרות של משרד הבינוי והשיכון.

הסיוע יכול להגיע במספר אפשרויות:

 • מענק מוחלט – דיירים בדיור הציבורי
 • מענק משולב בהלוואה
 • הלוואה בלבד

הסיוע נקבע על פי מספר קריטריונים:

 • מספר הנפשות בדירה
 • מספר החדרים בדירה

הכנסות כל בני המשפחה – ככל שעולה רמת ההכנסה ללא קשר לגודל הדירה קטן שיעור המענק המוחלט בהתאם לגודל המשפחה.

מי נחשב כזכאי?

 • כאשר התנועה ו/או התפקוד מוגבלים אם זה מסיבת מחלה או פגיעה במערכת המוטורית.
 • חולה במחלה מתקדמת ומרותק לכסא גלגלים, הולך בעזרת פרוטזה, מכשירים, קביים ועוד.
 • קיבל בעבר סיוע תחת מסגרת זו אך חלה הרעה במצבו הבריאותי ועקב מגבלותיו ישנ החובה להתאים את הדירה הקיימת או העתידית לפי דו״ח השיקום.
 • אדם שהחליף את מקום עבודתו לעיר אחרת ועקב כך ישנו צורך גם בהעתקת מקום מגוריו והתאמת הדירה החדשה לצרכיו.
 • התקנת מעלון תתאפשר בתנאי שהזכאי התגורר בבית בטרם הזדקק לכסא גלגלים לניוד וכאשר המעלון יעניק פתרון בלעדי לבעיית הניידות שלו בבית.

הדירות בהן ניתן לבצע התאמה ולקבל סיוע

הסיוע בהתאמת הדירה  יינתן לגרים באחת הדירות הבאות:

 • הדירה בבעלותם
 • דירה בדמי מפתח
 • דירה בשכירות בשיכון ציבורי 
 • דירה בקיבוץ או מושב
 • דירה של קרוב משפחה: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה.

מי אינו זכאי?

הנמצאים תחת הקטגוריות מטה אינם זכאים לסיוע בהתאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות:

 • בעלות על יותר מדירה אחת
 • מתגורר בשכירות חודשית פרטית
 • נכה צה״ל שהוכר על ידי משרד הביטחון
 • נפגע פעולות איבה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי
 • נפגע תאונות עבודה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי
 • נפגע תאונות דרכים
 • הדירה בבעלותו אך מבקש להתאים את דירת קרוביו
 • מבקש סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית
 • אדם שדירתו הותאמה בעבר לפני הגשת הבקשה, למעט אנשים שחלה הרעה במצבם.

כיצד ממשים את הזכות

 • את הבקשה יש להגיש באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות במשרד הבריאות – ניתן לאתר את המחלקה הקרובה אליכם בקישור הזה
 • הבקשה תוגש על טופס בקשה לסיוע בשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות.
 • יש לתאם ביקור של מרפא בעיסוק או עובד שיקום מוסמך בקופת החולים של מבקש הבקשה.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים לטופס הבקשה בשני העתקים – מקור וצילום:

טופס בקשה לסיוע בדיור החתום וממולא על ידי מבקש הבקשה – במקרה של ילד על ידי הוריו.

צילום תעודת הזהות של מבקש הבקשה ובני המשפחה הגרים אתו.

מידע על זכויות במקרקעין של מגיש הבקשה – אישור מס רכוש הכולל מספר גוש וחלקה.

אישורי הכנסה של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה של בני המשפחה המתגוריים בדירה: תדפיסי בנק, משכורת, פנסיה, קצבאות, וכל הכנסה נוספת. אם המבקש מבקש להתגורר בדיור ציבורי יש להתעלם מסעיף זה.

תעודות רפואיות של מוסד רפואי מוכר המפרטות את מצב תפקוד המבקש. התעודות ימולאו על ידי רופא מומחה של בית החולים או קופת החולים, רופא מנהל של המוסד השיקומי.

אישור מטעם משרד הבריאות במידה והמבקש מתנייד באמצעות כסא גלגלים.

המלצה מטעם המרפאה בעיסוק, עובד שיקום או אחות בריאות הציבור, המפרטת את העבודות הנדרשות להתאמת הדירה לצורכי המבקש.  ההמלצה תכלול הסבר על  המצב הקיים והמומלץ, תוך ציון מקום הכלים הסניטאריים.

דו״ח עו״ס המפרט את השפעות מצב הדיור כרגע על תפקודו האישי של המבקש, המשפחתי והחברתי ועל תוכניות שיקום אם קיימות.

הצעת מחיר עם פרטים מזהים של הקבלן המבצע ופרטי המבקש. בנוסף יכללו גם פירוט השינויים בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק, מידות, כמויות ועלויות של כל פריט. במקרים של שינויי חוץ בדרכי הגישה יצוינו גם אורך השביל, רוחב והפרשי הגובה. הצעת המחיר צריכה להיות מוגשת לפני שעברו 90  יום מתארך כתיבתה.

התחייבות המבקש שהמענק ישמש לביצוע השינויים שאושרו בלבד .

התחייבות קרובי המשפחה למגורי המבקש בדירתם דרך קבע במידה והדירה אינה רשומה על שמו.

במקרה של בקשת סיוע גבוה מהמענק המירבי תצורף חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית של משרד הבריאות ומשרד השיכון בנוגע לעלות העבודה לאחר ביקורו בשטח.

בקשת להתקנת מעלון תוגש בצירוף  2 הצעות מחיר משני ספקים שונים בעלי תו תקן.

בבקשה למעלון יש לצרף בנוסף אישור ממשרד הבריאות על זכאות מבקש הסיוע להשתתפות ברכישת כסא גלגלים.

בניית משטח גישה – צירוץ חוות דעת של נציג המחקה הטכנית במחוז לגבי תקינות הרמפה.

כאשר השינויים נעשים בדירת שיכון ציבורית ניתן להתספק בהצעת המחיר של החברה המאכלסת ואין צורך לדרוש חוות דעת על תקינות העבודה. על החברה המאכלסת לרשום את הדירה במאגר כמותאמת לנכה.

במקרה של חסר דיור המבקש סיוע להתאמה של דירת קרובי משפחה מדרגה ראשונה – צירוף התחייבות לפיה לא יהיו רשאים במשך 4 שנים מיום קבלת הסיוע לבחון זכאות לדירה בשיכון הציבורי.

 • העו״ס מטעם משרד הבריאות מעבירה את הבקשה והמסמכים ישירות למשרד הבינוי והשיכון לצורך המשך התהליך.
 • דיירי שיכון ציבורי צריכים לפנות ישירות חמשרד הבינוי והשיכון ללא צורך בהמצאת אישורי הכנסה. דו״ח ההמלצה על השינויים ישלח על ידי המרפא בעיסוק ישירות לחברה המשכנת.

תהליך הדיון

לאחר קבלת הבקשה בוועדה הבין משרדית היא תדון בבקשת הסיוע והפונים יקבלו מכתב המאשר או שולל את זכאותם.

הזכאים לסיוע יקבלו תעודת זכאות לסיוע בדואר הכוללת את סכום ההלוואה שאושר, כאשר התוקף שלה הוא לחצי שנה מיום הוצאתה.

במקרה של סירוב הבקשה תימסר החלטה מנומקת לידי העו״ס וניתן לערער עליה.

מידע הכרחי

 • הסיוע במסגרת זו ינתן בנוסף לכל סיוע אחר אליו זכאי המבקש על פי תכניות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון.
 • הבקשה תוגש לפני שיבוצעו שינויים/ שיפוצים/ התאמות מלבד מקרים בהם העובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות, בתיאום עם המרפאה בעיסוק, תמליץ על שינויים אלה ויאושרו כי בצועו בהתאם להמלצות.
 • כאשר ישנו צורך בהתאמות מחוץ לדירה יש להבדיל בין התאמות הנזקקות לאישור רוב/ כל הדיירים או התאמות אשר לא נזקקות לאישור כלל. היה ומפקח על המקרקעין מצא כי בעל דירה התנגד לביצוע שינוי בדירה ללא הצדקה בידו הסמכות לתת את הסכמתו במקום אותו דייר.

התקנת מעלון – הסכמה של רוב בעלי הבניין.

התקנת מעלית – הסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין.

 • בקשות לוועדה הבין משרדית למוגבלים בניידות להתקנה רמפה ומעלון ועבודות בשטחים ציבוריים, יובאו לדיון רק בצירוץ היתר בניה או תצהיר  בפני עו״ד, לפיו בדק עם הגורמים האחראיים ולא חייב בהיתר לצורך ביצוע העבודה.
 • זכאי חסר דירה  המבקש התאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ימסור התחייבות כי ידוע לו שסיוע זה בא כפתרון לבעיית הדיור, ולכן עם קבלת הסיוע להתאמת דירה של קרוב משפחה לא יהיה רשאי, במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע, לבחון זכאות לדירה בשיכון הציבורי.
 • את ההלוואה ניתן לקבל בכל בנק למשכנתאות לפי בחירת המבקש.

חוקים

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

חוק המקרקעין