קצבה אשר לא נגבתה על ידי הזכאי

במקרה של מי שקיבל קצבת נכות כללית ונפטר טרם גביית סכום הקצבה המלא המגיע לו, הקצבה לה היה זכאי תשולם לשאיריו (אלמן/ה או יתומים שהינם זכאים לקצבת שאירים מן המוסד לביטוח לאומי). במקרה שאין לזכאי לקצבה שאירים, הקצבה תשולם למי שיצלח להוכיח,כי סיפק לזכאי לקצבה שירותים חיוניים או מצרכים בשנת חייו האחרונה, ולא קיבל תשלום בעדם.

הסכום המקסימלי אשר ישולם לא יעלה על סכומה של הקצבה עבור 6 החודשים, שקדמו לפטירתו של הזכאי.