ילד נכה

ערעור על החלטה

ערעור לוועדת העררים עבור ילד נכה, ניתן להגיש במקרים המפורטים להלן: במקרה בו לא אושרה גמלה. במקרה בו אושרה גמלה חלקית. במקרה בו אושרה גמלה לתקופה זמנית. במקרה…

תקופת הזכאות

עבור ילד נכה משולמת גמלה החל מהחודש בו הוגשה התביעה, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם גמלה גם בגין התקופה שקדמה להגשת התביעה, זאת במידה ועל-סמך המסמכים הרפואיים…

הגשת תביעה חוזרת

תביעה חוזרת ניתן להגיש עבור ילד שהתביעה הקודמת בגינו נדחתה או עבור ילד שמקבל גמלה חלקית. הגשת התביעה החוזרת תבוצע 6 חודשים ממועד הדחייה או מן המועד בו…