בדיקה מחודשת

בבדיקה מחודשת על פי בקשת המבוטח, המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית דרגת אי כושר ואחוז נכות רפואית.

 

בדיקה מחודשת שיזם המבוטח

מי שנדחתה תביעתו לקצבת הנכות (כיוון שנקבעו עבורו פחות מ 60% נכות רפואית; או פחות מ 40% נכות רפואית כשאחד לפחות מן הליקויים הינו בשיעור של 25%; או מופחת מ 50% נכות רפואית במקרה של עקרת בית; או עקב קביעה שלא איבד את כושר ההשתכרות או איבד למטה מ 50% מכושרו) ובנוסף, למי שנקבעה דרגת אי כושר חלקית, כל אלו רשאים לבקשת בדיקה מחודשת בעניין דרגת אי כושר, לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד קביעתו האחרונה של המוסד.  

במקרה בו נוצרו עובדות חדשות, הקשורות למצבו התעסוקתי או הרפואי, שהינן בעלות השפעה על דרגת אי כושר, רשאי המבוטח לבקשת בדיקה מחודשת, גם בטרם עברו 6 חודשים ממועד הקביעה האחרונה. נדרש לצרף לבקשה אישורים על הכנסות מעבודה ותעודות רפואיות.

למי שנדחתה תביעתו כתוצאה מסיבה אחרת, לדוגמא: הכנסות שהינן גבוהות, ופחתו הכנסותיו, רשאי להגשת תביעה חוזרת ללא זמן המתנה.

למי שנקבעה דרגת אי כושר בגובה של למעלה מ 74%, רשאי לבקשת בדיקה מחודשת רק בגין אחוז הנכות הרפואית שלו, ובמידה ויענה על התנאים הללו:

  1. עברו 12 חודשים ממועד הקביעה האחרונה בעניין אחוז הנכותו הרפואית שלו.
  2. נקבע על ידי רופא מוסמך מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, כי התרחשה החמרה במצבו הרפואי.
  3. הוא לא מאושפז במוסד.

מתי לא תיערך בדיקה מחודשת ביוזמתו של המוסד לביטוח לאומי?

הביטוח הלאומי לא יערוך מיוזמתו בדיקה מחודשת לאי כושר עבור מקבלי קצבת נכות, משך שנתיים מיום כניסתו לתוקף של חוק לרון או עד התקנתן של תקנות חדשות בנושא. בתקנות ייקבעו הכללים לפיהם המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לבצע בדיקה מחודשת. בדיקה מחודשת של דרגת אי כושר נבדקת ונקבעת מחדש גם הנכות הרפואית.