הלוואה לרכישת מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב והתקנתו

הלוואה לרכישת מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב והתקנתו- רשאי המוסד לביטוח לאומי להעניק למוגבלים בניידות, הזקוקים ומשתמשים בכיסא גלגלים, הלוואה לרכישת זרוע, לסיוע בנשיאת כיסא גלגלים לתא המטען של הרכב או הלוואה לרכישת מתקן הרמה לכיסא גלגלים, עבור מכשיר או אביזר המותקן ברכב, שהינו מיועד להרמה של כיסא גלגלים לתא המטען ברכב או לגג.

פירוט תנאי הזכאות

זכאי המוגבל בניידות לסיוע ברכישת מתקן הרמה, במידה והינו עונה על עיקרי התנאים המפורטים להלן (קיימים תנאים נוספים):
1. הינו זכאי לקצבת ניידות (אנקור) (לינק פנימי) ביום בו הוגשה בקשה להלוואה עבור רכישת מתקן הרמה.
2. הועדה הרפואית לעררים או הוועדה הרפואית קבעה כי הינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.
3. בבעלותו וברשותו רכב המתאים לצורך התקנת מתקן הרמה, והוא רכש מתקן הרמה המתאים לרכב שבבעלותו וברשותו.
4. הוא לא זכאי על פי כל חוק או הסדר אחר לקבלת מענק לרכישת מתקן הרמה או מתקן הרמה, ואם הינו זכאי – בחר לקבלו במסגרת הסכם הניידות .
5. הוא לא קיבל הלוואה לרכישת מתקן הרמה או מתקן הרמה, ואם אכן קיבל – חלפו 5 שנים מיום קבלת הסיוע או המתקן כאמור.

הלוואה לרכישת מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב והתקנתו

ביצוע תשלום

ביצוע התשלום ייערך לאחר המצאת קבלה בגין תשלום חלקו של המוגבל בניידות וכן חשבונית מס מקורית מן המתקין.

מתי יינתן סיוע חוזר

ההלוואה לרכישת מתקן הרמה ניתנת פעם ב 5 שנים, במידה ועונה המוגבל בניידות על תנאי הזכאות. בנסיבות מיוחדות, קיימת אפשרות לשקול מתן הלוואה לרכישת מתקן הרמה טרם חלפו 5 שנים מיום מתן ההלוואה הקודמת לרכישת מתקן הרמה. הלוואה זו תהפוך למענק בתום 5 שנים (אלא אם כן ידרוש המוסד החזר של ההלוואה טרם חלפו 5 שנים כאמור).

שיעורי הסיוע

א. הלוואה לצורך רכישת מתקן הרמה עבור כיסא גלגלים בסכום ששווה ל-95% ממחיר מתקן ההרמה אשר נרכש בפועל, כולל את עלות ההתקנה והמסים שחלים עליו, ובכל מקרה לא יעלה על סכום ששווה ל-19,673 ש"ח כולל מע"מ.
או:
ב. הלוואה לצורך רכישת זרוע שמסייעת בנשיאת כיסא גלגלים לתא מטען ברכב, בסכום ששווה ל-95% ממחיר הזרוע שנרכשה בפועל, כולל עלות ההתקנה והמיסים שחלים עליה, ובכל מקרה לא יעלה על סכום ששווה ל- 35,950 ש"ח כולל מע"מ.
מעת לעת מתעדכנים הסכומים בסעיפים אלה. העדכון האחרון נערך בינואר 2013.

תפריט נגישות