המסמכים שעליך להגיש במסגרת התביעה

להלן פירוט המסמכים שיש להגיש במסגרת תביעה לקצבה בתחום הניידות, עבור בעלי רכב ובמסגרת תביעה לקצבה בתחום הניידות לנטולי רכב.

בתביעה לקבלת קצבה בתחום הניידות לבעלי רכב:

  1. צילום רשיון נהיגה שהינו בתוקף, בצרוף פירוט מכלול ההגבלות בנהיגה.
  2. צילום פוליסת ביטוח מקיף, שהינה בתוקף.
  3. במקרה בו המוגבל בניידות משתכר, יש לצרף בנוסף תלושי שכר לתקופה של 3 החודשים האחרונים שהינם בסמוך לפני מועד הגשת התביעה.
  4. על חייל שהינו בשירות חובה להמציא אישור מהצבא בגין שירותו, וכן את מועד השחרור המשוער.
  5. כתב התחייבות חתום עבור מוגבל בניידות.
   

בתביעה לקבלת קצבה בתחום הניידות לנטולי רכב:

  1. במידה והמוגבל בניידות משתכר, יהיה עליו לצרף בנוסף תלושי שכר לתקופת שלושת החודשים האחרונים אשר בסמוך לפני מועד ההגשה של התביעה.
  2. מי ששוהה במוסד יצרף לתביעה גם אישור בגין יציאותיו באמצעות רכב מנועי מהמוסד בו הוא שוהה, מינימום של 6 יציאות בחודש ופירוט מועדי יציאותיו.
  3. כתב התחייבות חתום למוגבל בניידות.