זכאות במקרים של שהות בחו"ל

מוגבל בניידות הינו, בין היתר, תושב/ת ישראל הנמצא/ת בישראל. במקרה בו לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות משך תקופה מינימלית של 3 רצופים, תשולם עבורו הקצבה במשך 6 חודשים בחו"ל. במקרה בו לפני היציאה מן הארץ קיבל קצבת ניידות בתקופה הקטנה מ 3 חודשים רצופים, והינו יוצא מן הארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ-1 בחודש עד 30 או 31 לחודש), תשלום הקצבה יופסק ב-1 בחודש שלאחר יציאתו מהארץ. למוגבל בניידות אשר אינו נמצא בארץ, לא תאושר הלוואה עומדת לרכישת רכב וכן הטבות אחרות, אלא לאחר שיחזור לארץ,כאשר מרכז חייו בישראל, לדוגמא: מקום שהותה של המשפחה, מקום מגורים קבוע, מקום חינוך הילדים, מקום הלימודים או מקום העבודה העיקרי. על הטוען לתושבות מוטלת הוכחת קיומה.

ערעור החלטות המוסד לביטוח לאומי

במידה ואין החלטתו של המוסד לביטוח לאומי מניחה את דעתך, הנך רשאי לערער בגינה בפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים ממן היום בו קיבלת את ההודעה הכתובה בדבר ההחלטה מטעם המוסד לביטוח לאומי.