תהליך זכאות לחינוך המיוחד לילד עם צרכים מיוחדים

בשנת 1988 נחקק חוק חינוך מיוחד, החוק לילדים עם צרכים מיוחדים מגיל 3 עד גיל 21 אשר קובע כי הם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים בחינם.
לפי חוק זה, ישנה אפשרות לשילוב הילד בחינוך הרגיל או המיוחד. 

התלמידים הזכאים, יקבלו שירותים נלווים הכוללים הסעה וליווי, ארוחות, עזרים מסייעים, טיפולים פארא רפואיים, בהתאם לצרכים של כל תלמיד.

כיצד נעשה תהליך התאמת המסגרת החינוכית לילד? 

במאמר זה נתאר את תהליך הזכאות למסגרת החינוכית לילדים מעל גיל שלוש. 
למי צריך לפנות ומה הם הטפסים ותחנות שיש לעבור כדי לשלב את הלילד  במסגרת הלימודית האידיאלית עבור צרכיו..
במקרה של הורים לפעוטות עם צרכים מיוחדים עד גיל שלוש, יכולים למצוא באופן פרטי מסגרת מתאימה לילדם כגון מטפלת פרטית, או משפחתון פרטי וכו'.
או לפנות למשרד הרווחה ולבקש סיוע בשילוב במעון יום רגיל או השמה במעון יום שיקומי.

וועדת זכאות ואיפיון

המונח "צרכים מיוחדים" מוגדר כלקות משמעותית אשר בגללה הילד צריך לשהות במסגרת חינוך מיוחד .על פי החוק מי שבודק וקובע איזה מסגרת חינוך מיוחד מתאימה לילד היא וועדת זכאות ואיפיון אשר פועלת ברשויות במקומיות .כאשר ההורים (או האפוטרופוס החוקי)  רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם, כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל.

תפקידי הועדה: 
 לקבוע את רמת התפקוד ורמת התמיכה הנדרשת לתלמיד המופנה לדיון.
את זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות
אחת או יותר ואת היקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי. 

הוועדה מורכבת משישה אנשים שבדיון יכולים לנכוח רק ארבעה מהם.
1. יושב ראש הוועדה – עובד משרד החינוך בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד
2. נציג הרשות המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו בעל ניסיון והכשרה בחינוך המיוחד
3.שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והשני מפקח כולל לחינוך רגיל או נציגיהם.
4.פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית.
5. נציג הורים – הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

כברירת מחדל, הוועדה נותנת עדיפות לשילוב התלמיד במסגרות החינוך הרגיל עם שילוב כדי לענות לצרכיו וזאת אם ההורים לא ביקשו מפורשות באיזה סוג של מסגרת חינוכית הם בוחרים. 

מי יכול לפנות לוועדת זכאות ואפיון

הפניה לוועדה הזכאות והאפיון יכולה להתבצע על ידי מספר גורמים:
על ידי ההורה והתלמיד, או המוסד החינוכי, או רשות חינוך מקומית או גוף ציבורי.
הפנייה לוועדת צריכה להתבצע עד לסוף חודש אפריל, הדיונים בוועדה מתקיימים בחודש מאי .
אם הבקשה מוגשת ע"י המוסד החינוכי היא תוגש על ידי מילוי שאלון המיועד לוועדה.
מי שחותם על השאלון הוא מנהל המוסד החינוכי שעליו גם ההורים צריכים לחתום. 

 הוועדה מתכנסת כל 3 שנים לדון בעניינו של הילד וזאת בהעדר בקשה של מנהל המוסד, ההורים או ארגון ציבורי לבקש דיון נוסף.
ההורים יכולים לבקש דיון חוזר רק כעבור שנה מהדיון הקודם. 

מי מתקבל ללא צורך בוועדת זכאות ואפיון? 

ישנה אפשרות להתקבל למסגרת חינוך מיוחד ללא צורך בפניה לוועדת זכאות ואפיון:
תלמידים עם אוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות, הזכאים לשירותי חינוך מיוחד מתוקף ועדת השילוב המוסדית שזכאותם עדיין בתוקף.

כאשר מגיעים לוועדת אפיון יש להצטייד במסמכים הבאים:

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.
 •  אבחנת המוגבלות של התלמיד (מסמכים קבילים, חתומים על ידי איש מקצוע עם רשיון)
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • מומלץ להציג שאלון הפניה לוועדה ושאלון להערכת רמת תפקוד.
 • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.

הוועדה תמסור להורים בכתב לא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה. 

כמו כן להורים ניתנת האפשרות להביא מומחים מטעמם וכן להשמיעה בפני הוועדה את הטיעונים.

אם מדובר בילד עם פיגור שכלי ההחלטה יכולה להתבצע אך ורק ע"י וועדת האבחון של האגף לטיפול באדם עם פיגור במשרד הרווחה.
החלטת הועדה תימסר להורים בתוך 10 ימים מיום קבלת ההחלטה זאת באמצעות דואר רשום.
במקרה שמדובר בילד עם חשש לפיגור והוא טרם אובחן ע"י הועדה לטיפול באדם עם פיגור של משרד הרווחה ,אזי יופנה הילד למוסד חינוכי מיוחד עד שיתקבלו תוצאות אבחון של הוועדה במשרד הרווחה.

לאחר קבלת ההחלטה מוועדת האפיון

 • להורים ישלח מכתב מהועדה תוך שבועיים ממועד הדיון ובוא מידע על קבלת זכאות לשירותי לימודים בחינוך המיוחד. במכתב יפורטו השירותים שהתלמיד זכאי להם  מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה:
  גן או כיתה רגילים במוסד חינוך רגיל,
  כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים,
  מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים (כיתה או גן לחינוך מיוחד).

 • הוראות אלה לא יחולו על תלמיד שוועדת זכאות ואפיון קבעה שהוא זכאי למענה פרטני או קבוצתי, כלומר שילמד בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל.

לאחר קבלת הזכאות, הורי התלמיד יבחרו  את מוסד החינוך שבו ילמד ילדם
מבין האפשרויות שקיבלו במכתב, ויודיעו על בחירתם לוועדה באמצעות טופס לרישום סוג המסגרת
החינוכית
 תוך 14 ימים מיום שנודע להם על קביעת הוועדה.
את הטופס ניתן להעביר באמצעות מנהל מוסד החינוך או בפקס או בדוא"ל
למזכירות הוועדה ברשות המקומית.
אם ההורים לא הודיעו על בחירתם, הוועדה תעניק זכות קדימה לשילוב התלמיד במוסד לחינוך רגיל.

 במקרים שוועדת זכאות ואפיון סברה, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים
שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום התלמיד או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית
שבה בחרו הוריו, יובא הדיון בבחירת סוג המסגרת בפני מנהלת אגף  חינוך מיוחד
במשרד החינוך או סגניתה. זאת לאחר שתינתן להורי התלמיד הזדמנות להשמיע את
עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההורים על בחירתם.

ערעור על החלטת ועדת הזכאות והאפיון 

ניתן לקיים דיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת בטרם חלפה שנה או באישור של מנהל המחוז פעמיים בשנה. החלטות של ועדת זכאות ואפיון ימומשו בשנת הלימודים העוקבת. 

תפריט נגישות