מסמכים וטפסים שיש להכין ולצרף לבקשה לסיוע

 
  • צילום של תעודת זהות+ ספח ותעודות זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים בבית.
  • חוזה שכירות תקני שאינו חתום על ידי קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
  • מסמך רשמי מהבנק הכולל את מס חשבון מס סניף ומס בנק (תצלום של שיק).
  • אישור מס' חודשי שירות חובה בצה"ל, שירות לאומי, או שירות אזרחי של שני בני הזוג המבקשים.  האישור יתקבל מקצין העיר ויכלול: שם, מספר אישי, מס חודשי שרות, ופירוט תקופת השירות בשנים ימים וחודשים. במידה ועשה שירות לאומי יש להביא אישור על שירות לאומי מאחד מהגופים הבאים:  משרד הביטחון, בת עמי, משרד החינוך, המרכז הרפואי שערי צדק, עמינדב,עירית ירושלים, האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל.
 
  • אם יש למגיש הבקשה אחים או אחיות (כולל אחים חורגים) עליו לצרף את אחד מהמסמכים הבאים: * צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות כולל שמם מס זהותם וכתובתם * צילום תתעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות. * תצהיר שמכיל את כל הפרטים של האחים או האחיות של מגיש הבקשה.
 
  • אם אחד מהאחים של מגיש הבקשה נפטר יש לצרף בנוסף לכל הנ"ל גם את אחד מהמסמכים הבאים:* תעודת פטירה של שנפטר * תמצית מרשם האוכלוסין של האח שנפטר * אם אין בנמצא או אין אפשרות להשיג את אחד מהמסמכים הנ"ל, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחיות וגם פרטי האחים של מגיש הבקשה.
 
  • כעת יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור, במשרדי החברה, אליה פנה דורש הסיוע, ולהכין תשלום על סך 95 ₪ . כעת החברה דואגת לבצע את כל ההליכים הביורוקרטיים, שבסיומם מנפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות, שתועבר על ידי החברה אליה פנה מבקש הסיוע ותעביר אותה אליו.
 
  • הטופס האחרון אותו צריך הזכאי למלא הוא כתב התחייבות אל מול החברה שסייעה לו, ולאחר מכן יוכל לקבל את הסיוע הראשון.
מקרים המצריכים צירופם והצגתם של מסמכים נוספים
  • נכים: מקבלי קצבת נכות נדרשים להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקיצבה בחודש הקודם, וכן פירוט אישור הנכות והבהרה לגבי: סוג הנכות, סוג הגימלה אותה מקבל הנכה, אחוזי הנכות, מהי דרגת אי-כושר ההשתכרות של הנכה וכמובן גובה הקצבה המשולמת ותאריך תחילת התשלום הראשון.
  • נכי המלחמה בנאצים: אלה נדרשים לצרף אישור ממשרד האוצר שהם אכן מקבלים ממנו קצבה.