נגישות בכלי שיט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
5/5

בכלי שיט חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:

1. סמל הנגישות הבין-לאומי מותקן על הדפנות החיצוניות של כלי השיט.

2. הותקנה בו תאורה מתאימה לאנשים עם מוגבלות ראיה.

3. מדרגות, מאחזי יד, בליטות ופתחים בכלי השיט סומנו בצבע צהוב.

4. בכלי שיט שיש בו הפרשי מפלס במעברים או בכניסה יותקן ביניהם כבש אלא אם כן שוכנע מנהל המינהל כי לא ניתן להתקין                    כבש,  אלא מעלון או מעלית.

5. לאורך המעברים ומדרגות יותקנו מאחזי יד.

6. במקומות הישיבה, סמוך למעברים, הוקצו וסומנו, כמפורט בפרטים 1ב, 2 ו-3 בתוספת השנייה ובתוספת השלישית –

(א)       בכלי שיט המורשה לפי רישיון השיט להסיע –

(1)       עד 100 נוסעים – מקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות הנעים בכיסא גלגלים בשיעור של 5% מכלל מקומות הישיבה בכלי השיט ולא פחות משני מקומות;

(2)       מעל 100 נוסעים, מקומות נוספים על האמור בפסקה (1), בשיעור של 2% ממספר המקומות שמעל 100;

(ב)       מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות שאינם נעים בכיסא גלגלים, במספר שלא יפחת מ-2% ממספר הנוסעים המותר לפי רישיון השיט ולא פחות מ-2 מקומות;

(ג)        שני מקומות ישיבה לעיוורים המלווים בכלבי נחיה;

(7)       הותקנו אמצעים להבטחת בטיחותם של אנשים עם מוגבלות בזמן השיט בים גלי, לרבות מאחזי יד, אמצעי ריתום ועיגון, והומצא למנהל המינהל אישור על כך ממעבדה מוסמכת;

(8)       הדרך ממקום העלייה לכלי השיט למקומות הישיבה שהוקצו כאמור בפסקה (6), לשירותים ולאזורים אחרים בכלי השיט, המשמשים את הנוסעים לפעילות הנובעת ממטרת ההפלגה, שאישר המנהל בהתייעצות עם הנציב (להלן – אזורי שהייה), תהיה כמפורט בתוספת השישית;

(9)       רצפת כלי השיט באזורי השהייה תהיה מחומר מונע החלקה;

(10)     הותקן שילוט כאמור בת”י 1918 חלק 4, פרק 2.2, להתמצאות כלי השיט;

(11)     מותקן בו תא שירותים אחד לפחות שמתקיימים בו כל אלה:

(א)       הוא מאפשר לאדם הנע בכיסא גלגלים להיכנס אליו, לתמרן בתוכו לפי הצורך, להשתמש בכל מתקני השירותים ולצאת ממנו באמצעות כיסא הגלגלים;

(ב)       הוא מאפשר פרטיות המקבילה לפרטיות המוענקת למשתמשים מהלכים;

(ג)        מותקנים בו מנעולי דלת, כפתורי קריאה נגישים, מוטות אחיזה וברזים המתאימים לשימושם של אנשים עם מוגבלות בידיים ואנשים הנעים בכיסא גלגלים, ואמצעים קוליים וחזותיים להתראה על מצבי חירום;

(12)     הותקנו בו אמצעים חזותיים וקוליים כמפורט בת”י 1918 חלק 4, המיידעים את הנוסעים על קיום מצב חירום, ולמסירת הודעות והסברים;

(13)     הותקן בו ריהוט לשימוש אנשים עם מוגבלות כמפורט בת”י 1918 חלק 1;

(14)     הותקן בו מיתקן הרמה.

2.    נמל נגיש

בנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל”א-1971, ובמקום אחר שפוקדים אותו כלי שיט המסיעים נוסעים בשכר, יהיו:

(1)       מזח נגיש;

(2)       דרך גישה מהכניסה עד למזח הנגיש, העומדת בדרישות ת”י 1918 חלק 1, פרקים 2.8 ו-2.9.