קבלת הטבות בתחום ניידות לאחר גיל הפרישה

‏על-פי הסכם הניידות לא ניתן להגיש לראשונה תביעה לגמלת ניידות לאחר גיל פרישה .

כל מי שקיבל גמלת ניידות בטרם הגיע לגיל פרישה, יהיה זכאי להמשך קבלת גמלה בתחום הניידות, במידה ומתקיימים בו תנאי זכאות לגמלה בתחום הניידות, בכפוף להסכם ניידות, ובבתנאי שבנוסף לכך יתקיים בו אחד מסעיפים המפורטים להלן:

  1. קיבל קצבת ניידות בתקופה הסמוכה הקודמת לגיל הפרישה.
  2. קיבל הלוואה עומדת במהלך ארבע השנים אשר קדמו לגיל הפרישה.
  3. קיבל הלוואה עומדת עבור רכישת רכב, אשר עוד נמצא עדיין בבעלותו וברשותו.

כל העונה על התנאים המפורטים לעיל, שהגיע לגיל 65 לפני תאריך 1.1.02 והינו בעל רישיון נהיגה בתוקף וביכולתו לנהוג ברכבו, ימשיך לקבל את ההטבות.

רשימת הליקויים

מי שאין בבעלותו רישיון נהיגה, לא יהיה בעל זכאות להמשיך ולקבל הטבות בתחום הניידות, אך זכאותו להלוואה עומדת בלבד תיבדק בכפוף לתנאים הנדרשים לקבלת הלוואה עומדת על-פי הסכם הניידות.