קיצור הגפה

קיצור של 15 ס"מ ומעלה בגפהתחתונה בהשוואה לגפה השניה, אשר לא נוצר עקב אחת הנכויות המפורטת לעיל.

40%