תנאי הזכאות לכל ההטבות בתחום הניידות

להטבות המפורטות להלן, זכאי מי שמוגדר כ"מוגבל בניידות". "מוגבל בניידות" הינו מי שעונה על מכלול התנאים המצויינים להלן:

1. תושב ישראל אשר נמצא בישראל.

2. שמלאו לו 3 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה, אשר נקבע בהתאם לתאריך הלידה.

3. מי שועדה רפואית לעררים מטעם משרד הבריאות או ועדה רפואית קבעה עבורו אחוזי מוגבלות

בנושא ניידות מפאת ליקויים ברגליו, על-פי רשימת ליקויים מוגדרת.