תנאי הזכאות מתקיימים במקרים הבאים

תנאי הזכאות מתקיימים במקרים הבאים:

פירוט המקרים בהם מתקיימים תנאי הזכאות

1. במקרה של ילד הנמצא בישראל במידה והילד נמצא בחו"ל, יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם בעבורו את הגמלה במהלך 3 חודשים. זאת בתנאי שבמהלך החודשיים (או יותר) הסמוכים לפני יציאת הילד לחו"ל, היה הילד זכאי לגמלה. במקרה של ילד שיצא לחו"ל לטיפול רפואי או כיוון שאחד מהוריו יצא לשליחות מטעם מעסיק ישראלי, רשאי המוסד לביטוח לאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם בעבורו את הגמלה לתקופה של עד 24 חודשים (החל מחודש היציאה לחו"ל).
במקרה בו יצא הילד לחו"ל, כיוון שהוריו נמצאים בשליחות מטעם המדינה, הגמלה תשולם לו בכל מהלך תקופת השליחות.

2. במקרה של ילד שאינו מוחזק במוסד או במשפחה אומנת
בתנאי פנימייה בה ניתנים שירותי סיעוד, ריפוי או שיקום.
ילד אשר מוחזק במוסד והוריו נושאים בכל הוצאות אחזקתו שם, יהיה זכאי לגמלה. במידה והילד נכנס למשפחה אומנת או למוסד, על ההורים להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

3. במקרה של מי שבעבורו משולמות הטבות על-פי הסכם בדבר גמלת ניידות – הינו זכאי לגמלת ילד נכה, רק במידה והינו מוגבל בניידות בשיעור מינימלי של 80%, או שהינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.

4. במקרה של משפחה הכוללת 2 ילדים נכים או יותר, אשר לפחות אחד מהם מקבל קצבת ניידות –

עשויה להיות זכאות גם לגמלה לילד נכה וגם לגמלת ניידות עבור כל אחד מן הילדים, זאת בהתאמה לכללי הזכאות המפורטים לעיל.

5. במקרה של משפחה הכוללת 2 ילדים נכים או יותר

תהיה זכאות לגמלה לילד נכה בשיעור מוגדל, עבור כל אחד מן הילדים. התוספת עבור כל ילד תהיה בגובה של 50% מן השיעור המגיע, זאת לפי הטבלה המפורטת בשיעורי הגמלה.

 

במקרה של משפחה הכוללת 2 ילדים נכים, ומקבלת גמלה לילד נכה עבור ילד 1 בלבד, תהיה זכאות לגמלה בשיעור מוגדל, במידה והילד השני לא זכאי לגמלה כתוצאה מאחת מבין הסיבות הבאות:

  • הינו שוהה בסידור מסויים מחוץ לבית או במוסד
  • הינו מעל גיל 18, ושולמה בעבורו גמלה עד להגיעו לגיל 18 שנים.
  1. במקרה בו הילד הינו ילדו של מבוטח/ת אשר הוא תושב/ת ישראל.
  2. במקרה בו הילד נמצא בישראל.
  3. במקרה בו הילד לא מוחזק במוסד או במשפחה אומנת.
  4. במקרה בו הילד לא מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו עבורו 80% בניידות או שהינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים, או במקרה של משפחה יבעלת 2 ילדים נכים או יותר, כאשר לפחות אחד מהם מקבל גם קצבת ניידות.

 

 

תפריט נגישות