תשלום הקצבה

קצבת נכות משולמת ישירות לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה ב 28 לכל חודש. במידה וסבור הביטוח הלאומי כי אין ביכולתו של הזכאי לקצבה להשתמש בה לטובתו או לטובת ה"תלויים" בו, בעקבות נכותו, הקצבה (חלקה או כולה) תשולם לאדם אותו ימנה המוסד לביטוח לאומי כמקבל הקצבה (תשלום הקצבה יבוצע לחשבון הבנק של האדם הממונה). במקרה של הגשת תביעה לקצבה באמצעות האפוטרופוס של הזכאי לקצבה, הקצבה תשולם לחשבון בנק אשר ייפתח על ידי האפוטרופוס על שמו של הזכאי לקצבה. בהתאם לדרישתו/ה של בן/בת הזוג, התוספת בעבורו תשולם במישרין לידיו/ה.
איך נוכל לעזור